پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 3 مهر 1397
6:56

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

7:59

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد محمدحسین سبزعلی

9:0

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد احمد عامر

9:56

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد محمدحسین سعیدیان

10:58

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد شهریار پرهیزگار

12:0

میان برنامه

12:3

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد كریم منصوری

13:5

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد محمد صدیق منشاوی

14:8

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد عباس امام جمعه

15:7

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد محمود علی البناء

16:7

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد محمد عباسی

17:2

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد محمد عكاشه

18:0

میان برنامه

18:1

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد خلیل الحصری

18:56

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

19:59

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد محمدحسین سبزعلی

21:0

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد احمد عامر

21:56

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد محمدحسین سعیدیان

22:58

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 3 قرآن كریم استاد شهریار پرهیزگار