پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 30 خرداد 1398
14:1

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد عباس امام جمعه

14:58

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمود علی البناء

15:52

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمد عباسی

16:56

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمد عكاشه

18:0

میان برنامه

18:1

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد خلیل الحصری

19:6

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

20:10

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمدحسین سبزعلی

21:12

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد احمد عامر

22:2

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمدحسین سعیدیان

22:54

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد شهریار پرهیزگار