پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 2 فروردین 1398
6:53

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

7:58

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد محمدحسین سبزعلی

8:57

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد احمد عامر

9:52

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد محمدحسین سعیدیان

10:58

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد شهریار پرهیزگار

12:0

میان برنامه

12:5

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد كریم منصوری

13:8

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد محمد صدیق منشاوی

14:5

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد عباس امام جمعه

15:3

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد محمود علی البناء

15:57

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد محمد عباسی

16:49

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد محمد عكاشه

18:0

میان برنامه

18:1

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد خلیل الحصری

18:53

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

19:58

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد محمدحسین سبزعلی

20:57

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد احمد عامر

21:52

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد محمدحسین سعیدیان

22:58

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 2 قرآن كریم استاد شهریار پرهیزگار