پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 30 دی 1397
6:0

میان برنامه

6:1

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد خلیل الحصری

7:6

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

8:10

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمدحسین سبزعلی

9:12

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد احمد عامر

10:2

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمدحسین سعیدیان

10:54

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد شهریار پرهیزگار

12:0

میان برنامه

12:1

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد كریم منصوری

13:3

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمد صدیق منشاوی

14:1

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد عباس امام جمعه

14:58

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمود علی البناء

15:52

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمد عباسی

16:56

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمد عكاشه

18:0

میان برنامه

18:1

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد خلیل الحصری

19:6

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

20:10

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمدحسین سبزعلی

21:12

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد احمد عامر

22:12

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد محمدحسین سعیدیان

22:54

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 30 قرآن كریم استاد شهریار پرهیزگار