پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 25 شهریور 1398
11:2

تلاوت استاد پرهیزگار

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

12:0

میان برنامه

12:1

تلاوت استاد كریم منصوری

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

13:10

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

14:5

تلاوت استاد عباس امام جمعه

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

15:3

تلاوت استاد محمود علی البناء

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

16:0

تلاوت استاد محمد عباسی

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

17:1

تلاوت استاد محمد عكاشه

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

18:0

میان برنامه

18:1

تلاوت استاد خلیل الحصری

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

18:59

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

20:5

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

21:3

تلاوت استاد احمد عامر

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

22:4

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت جزء 25 قرآن كریم

23:2

تلاوت استاد پرهیزگار

تلاوت جزء 25 قرآن كریم