پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 26 آبان 1397
8:6

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد محمدحسین سبزعلی

9:11

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد احمد عامر

10:10

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد محمدحسین سعیدیان

11:3

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد شهریار پرهیزگار

12:0

میان برنامه

12:2

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد كریم منصوری

13:4

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد محمد صدیق منشاوی

14:3

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد عباس امام جمعه

15:8

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد محمود علی البناء

16:4

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد محمد عباسی

17:0

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد محمد عكاشه

18:0

میان برنامه

18:1

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد خلیل الحصری

18:59

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

20:6

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد محمدحسین سبزعلی

21:11

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد احمد عامر

22:10

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد محمدحسین سعیدیان

23:3

تلاوت ترتیل یك جزء

جزء 26 قرآن كریم استاد شهریار پرهیزگار