پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 16 آذر 1398
18:49

میان برنامه

19:0

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:55

میان برنامه

20:0

رهیافت(زنده)

مطالبه دانشجویان در برخورد با مفاسد
كارشناس: سعید تواناراد(دبیر كل اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان كشور)

20:55

میان برنامه

21:5

اقتصاد حوالی فرهنگ(زنده)

تازه ترین خبرها در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر

22:59

میان برنامه

23:0

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها