پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 21 فروردین 1399
2:0

اقتصاد به وقت بهار(تكرار)

كسب و كار

5:0

اذان

اذان صبح: 5:13 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

6:0

میان برنامه

6:5

قرار(تكرار)


6:30

آخرین منجی

ویژه برنامه آخرین منجی

8:20

میان برنامه

8:30

خورشید حضور

ویژه برنامه خورشید حضور

9:45

اسطنزاپ كاسبی

10:0

# خبر

10:10

روی خط بازار

تحلیل اخبار روز

10:55

میان برنامه

11:5

كالای ایرانی


11:55

میان برنامه

12:0

نقشه گنج


12:25

راه ابریشم


12:50

میان برنامه

12:55

اذان

اذان ظهر: 13:06 موذن: مرحوم محمد غفاری

13:30

ارمغان طبیعت(تكرار)


13:55

میان برنامه

14:5

اقتصاد مجازی(تكرار)


14:55

# خبر

15:10

اقتصاد و فرهنگ


15:35

كاوشگر


16:0

میان برنامه

16:10

دكه


16:35

روستای ما


17:0

میان برنامه

17:5

بهار جان ها


18:55

میان برنامه

19:5

روی خط اقتصاد

اذان مغرب: 19:51موذن: دكتر حسین كرمی

19:55

# خبر

20:0

رهیافت


20:55

میان برنامه

21:5

ساعت صنعت(تكرار)


22:0

میان برنامه

22:5

شب آفتابی