پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 11 آذر 1400
1:30

نمایش

نمایش های رادیویی زیبا در طول هفته به فراخور موضوع و مناسبت های مختلف با حضور بازیگران اداره كل هنرهای نمایشی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

2:0

بیدار باش تهران(زنده)

متن مبتنی بر موسیقی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

5:0

الهیه

ویژه اذانگاهی صبح- اذان صبح به افق تهران: 05:27
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

6:0

پخش

6:10

حكیمیه(تكرار)

6:25

بهار را می‌مانی

6:30

خبر

6:35

پخش

6:40

پارك شهر(زنده)

6:55

صدای شهر

7:0

ادامه پارك شهر(زنده)

پیگیری رویدادهای حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گفت و گو با مسئولین مرتبط
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

7:25

صدای شهر

7:30

ادامه پارك شهر(زنده)

پیگیری رویدادهای حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گفت و گو با مسئولین مرتبط
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

7:55

صدای شهر

8:0

ادامه پارك شهر(زنده)

8:15

میان برنامه

8:25

صدای شهر

8:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

8:55

صدای شهر

9:0

پارك پردیسان

آشنایی با محیط زیست و روش های جلوگیری از تخریب آن
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

9:55

صدای شهر

10:0

ادامه پارك پردیسان

آشنایی با محیط زیست و روش های جلوگیری از تخریب آن
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

10:30

خبر

10:35

ادامه پارك پردیسان

آشنایی با محیط زیست و روش های جلوگیری از تخریب آن
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

11:0

میان برنامه

11:5

محله ما

مراجعه حضوری به محله ها و مناطق و بررسی مشكلات مردم و پیگیری و اخذ پاسخ از مسئولان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

11:40

آیتم اذانگاهی

پخش قرآن و اذان - اذان ظهر به افق تهران: 11:54
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

12:15

در این هفته(زنده)

تحلیل و بررسی اخبار روز تهران، ایران و جهان با حضور كارشناسان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

12:45

میان برنامه

13:0

خانواده تهرانی

برنامه ای با اجرای نمایشی و با محوریت خانواده
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:55

میان برنامه

15:0

من و فرزندم

مسابقه رادیویی با حضور والدین و فرزندان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

15:55

صدای شهر

16:0

فرحزاد(زنده)

سرگرم سازی و خلق لحظات مفرح و شاد برای عصر آخر هفته خانواده ها
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:25

صدای شهر

16:30

خبر

16:35

ادامه فرحزاد(زنده)

سرگرم سازی و خلق لحظات مفرح و شاد برای عصر آخر هفته خانواده ها
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:0

میان برنامه

17:5

فرحزاد(زنده)

سرگرم سازی و خلق لحظات مفرح و شاد برای خانواده ها - اذان مغرب به افق تهران: 17:11
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:55

صدای شهر

18:0

ادامه فرحزاد(زنده)

جُنگ شاد خانوادگی آخر هفته
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

18:20

آگهی

18:25

صدای شهر

18:30

میان برنامه

پخش
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

18:55

صدای شهر

19:0

021

مسابقه رادیویی با فضای شاد
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

19:50

آگهی

19:55

صدای شهر

20:0

021

مسابقه رادیویی با فضای شاد
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

21:0

مهربانو

گفتگو با زنان موفق
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

21:55

آگهی

22:0

باغ فیض

معرفی امامزادگان هر محله
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:30

بهار را می‌مانی

22:35

تهران ورزشی(زنده)

ارائه آخرین اخبار و رویدادهای ورزشی ایران و جهان، بیان و بررسی تیتر روزنامه های ورزشی و گفتگو با مسئولان و ورزشكاران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:55

میان برنامه