پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 16 آذر 1398
18:30

میان برنامه

18:40

درنگ

18:55

میان برنامه

19:0

اخبار سلامت

19:10

سفره ایرانی

اصلاح الگوی تغذیه ای- باورهای تغذیه ای- چاشنی ها- تغذیه و سلامت جسم
با حضور آقای دكتر صمدپور(دكترای تغذیه) و آقای دكتر احمد اسماعیل زاده(دكترای تغذیه)

19:40

میان برنامه

19:45

ساده مثل سلامت(تكرار)

19:55

میان برنامه

20:0

مخاطب خاص

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

21:0

این پرونده بسته نیست(تكرار)

21:5

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش آزرده خاطر- قسمت 01

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه های علوم پزشكی استان مازندران
ارتباط تلفنی با دكتر حامد روحانی زاده(متخصص كودكان)

23:55

میان برنامه