پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 6 تیر 1398
11:55

این پرونده بسته نیست(تكرار)

12:0

تا رهایی

نحوه برخورد والدین با اعتیاد فرزندان
با حضور دكتر رضا دانشمند(روانپزشك)

12:40

یاد یاران

12:55

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر
اذان ظهر: 13:07 مؤذن: شریف

13:25

میان برنامه

13:30

از اهدا تا احیا

13:45

یك روز یك كتاب

14:0

میان برنامه

14:5

كارگاهی برای زندگی

خودمتمایز سازی؛ تفكیك بخش‌های مختلف وجود
با حضور دكتر سعید بهزادی‌فر(روانشناس)

14:50

میان برنامه

15:0

مجله دامپزشكی(زنده)

شیر سالم و بهداشتی
با حضور خانم دكتر ثریا نواب پور(دامپزشك و كارشناس صنایع شیر)

16:0

میان برنامه

16:5

مسابقه سبك و سنگین

مسابقه با محوریت تغذیه و اطلاعات پزشكی و دانش سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:30

همسر من

در دوره آشنایی چطور می توان شخصیت خسیسی را در طرفین تشخیص داد؟
با حضور دكتر نوده ای(روانشناس)

16:55

میان برنامه

17:0

باز هم زندگی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

17:45

كارگاه سلامت(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

18:35

میان برنامه

18:40

یك روز یك كتاب(تكرار)

18:55

میان برنامه

19:10

داستان ها و آدم ها

معرفی و تحلیل داستان تلویزیون، نویسنده: فرشته احمدی
ارتباط تلفنی با خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

19:55

میان برنامه

20:0

غیرقابل پیش بینی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

20:25

میان برنامه

20:35

قرار

ویژه برنامه اذان مغرب
اذان: 20:45 مؤذن: محمدپور

20:55

میان برنامه

21:5

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:20

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:30

نمایش چشمانش- قسمت 06

پیرامون موضوعات سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

حلقه گمشده

چرا همسرم همه چیز را به صورت سیاه و سفید ارزیابی می كند؟
با حضور خانم دكتر مظفری(جامعه شناس) و خانم دكتر مولود جهانی(روانشناس)

22:55

شور زندگی(تكرار)

23:5

میان برنامه

23:10

تپش مهر

23:25

میان برنامه

23:30

حریم آرامش

علل روانشناختی ناتوانی جنسی
با حضور دكتر ناصحی(روانپزشك)