پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 25 مرداد 1399
20:55

گفتارش

21:0

فارسی با طعم شكر

21:15

شبهای فرهنگ

گشت و گذاری در مباحث فرهنگی با حضور اردشیر و محسن سامع
كاری از گروه تولید و تامین

21:45

رویای كاغذی

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی؛ تصنیف عارف قزوینی
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

روزنه

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

طعم مطالعه

عوامل موفقیت در كنكور