پخش زنده و آرشیو رادیو

فقه پویا

یكشنبه ها از ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه


تبیین مبانی فقهی و حقوقی گفتمان های نظام و مسائل نوپدید