انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو پیام

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[09/02/1396]
00:00
120
ادامه بخش شبانگاهی(زنده)
www.radiopayam.ir شماره پیامک 300001047
02:00
240
بخش سحرگاهی(زنده)
www.radiopayam.ir شماره پیامک 300001047
06:00
240
بخش صبحگاهی(زنده)
www.radiopayam.ir شماره پیامک 300001047
10:00
240
بخش نیمروزی(زنده)
www.radiopayam.ir شماره پیامک 300001047
14:00
240
بخش عصرگاهی(زنده)
www.radiopayam.ir شماره پیامک 300001047
18:00
240
بخش شامگاهی(زنده)
www.radiopayam.ir شماره پیامک 300001047
22:00
119
بخش شبانگاهی(زنده)
www.radiopayam.ir شماره پیامک 300001047

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir