انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو جوان

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/05/1396]
00:00
90
اینجا شب نیست(زنده)
با اجرای فرزاد حسنی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
01:30
30
نمایش مهمان ناخوانده- قسمت آخر
نویسنده: رویا افشار، كارگردان: ندا هنگامی، بازیگران: صدیقه كیانفر، ناهید مسلمی و ... شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:00
45
جمعه من(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:45
30
مخاطب خاص
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:15
15
نبض
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:30
30
راه و بیراه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:00
15
نت عاشقی
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:15
30
به رنگ سپیده
با حضور حجت الاسلام پناهیان(كارشناس مذهبی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:45
15
مشكات
با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی(مفسر قرآن)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:00
55
تقاطع(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:00
10
تسنیم
قاری: استاد محمد جبریل، با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:10
20
صفر تا صد
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:30
10
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:40
80
جوان گشت(زنده)
با اجرای مهدی مفیدی و با حضور نازنین براتی آشتیانی(كارشناس گردشگری)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:00
30
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:30
25
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:00
50
كاوشگر(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
برنامه علمی-تحلیلی با موضوعات مختلف
09:50
10
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:00
30
جیك و پیك
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:30
30
كیفیت برتر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:00
25
و اما ورزش(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:25
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:30
60
دایره
با حضور دكتر امیر مسعود امیر مظاهری(جامعه شناس)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:30
15
با من ورق بزن
با حضور فرزام شیرزادی(نویسنده و روزنامه نگار)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:45
15
پنج دری
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:00
30
قرار
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:30
25
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:55
2
شهدای ترور
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:57
3
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:00
30
پشت خط جوانی
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:30
25
چهارسو
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:00
30
گل یا پوچ(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:30
15
سمفونی عشق
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:45
15
نو ترانه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:00
30
آنچه شما ساخته اید
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783، www.radiojavan.ir
16:30
30
رادیو همراه(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:00
60
توپ(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:00
30
بی زحمت
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:30
20
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:50
2
شهدای ترور
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:52
8
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:00
60
موج جوانی(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:00
15
نت عاشقی
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:15
30
به افق ماه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:45
15
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:00
30
دیدار
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:30
30
سبز، سفید، قرمز
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
22:00
60
كلید طلایی(زنده)
با حضور نرگسی دلیر(مشاور كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:00
30
خانه ام همین جاست
با حضور جواد حسینی نصر(روزنامه نگار)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:30
29
مینای مهتاب
تهیه كننده: خلیل نژاد- گوینده: صارمی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir