انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو جوان

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/06/1396]
00:00
90
اینجا شب نیست(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
01:30
60
كنكور جوان(زنده)
با حضور محمد لطفی(مشاور تحصیلی)، هیراد ذاكر(مشاور تحصیلی) و سهیل علی نیا(مشاور تحصیلی)، پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:30
15
سمفونی عشق
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:45
30
مینای مهتاب(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:15
15
نبض(تكرار)
با حضور دكتر سیداحمد رئیس السادات(متخصص طب فیزیكی و توانبخشی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:30
30
نمایش در اعماق كتابخانه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:00
45
تقاطع(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:45
15
نت عاشقی
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:00
10
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:10
30
به رنگ سپیده
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:40
15
مشكات
با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی(مفسر قرآن)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:00
10
تسنیم
قاری: استاد محمد جبرئیل با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:10
20
چشام بازه
تهیه كننده: حامد مرادیان، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:30
10
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:40
80
جوان ایرانی سلام(زنده)
با حضور مهندس اصغری(كارشناس هواشناسی) و صدرایی(كارشناس ورزشی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:00
30
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:30
25
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:00
50
كاوشگر(زنده)
با اجرای سیاوش عقدایی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:50
10
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:00
40
پی نوشت(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:40
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:45
15
سی و دو
تهیه كننده: خلیل نژاد- گوینده: فراهانی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:00
25
و اما ورزش(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:25
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:30
30
لذت یادگیری
با حضور دكتر نامی(مشاور)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:00
30
فصل اول(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:30
15
پنج دری
با حضور حجت الاسلام پناهیان(كارشناس مذهبی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:45
30
قرار
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:15
15
عبور از تاریخ
با حضور خسرو معتضد(مورخ)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:30
25
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:55
2
شهدای ترور
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:57
3
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:00
30
لنگ ظهر(زنده)
با اجرای اشكان صادقی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:30
25
چهارسو(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:00
30
گل یا پوچ(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:30
15
سمفونی عشق
با حضور آقای علیرضا مشفقی خامنه(پژوهشگر)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:45
15
نو ترانه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:00
30
فوق برنامه(زنده)
با حضور مهندس حشمت(مشاور تحصیلی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783، www.radiojavan.ir
16:30
30
رادیو همراه(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:00
45
كیلومتر 88(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:45
15
ره آونگ
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:00
30
ایستگاه ورزش(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:30
20
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:50
2
شهدای ترور(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:52
8
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:00
15
نت عاشقی
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:15
30
به افق ماه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
ویژه برنامه اذانگاهی- اذان مغرب: 19:22
19:45
15
سه سوت
داور: اردشیر منظم، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:00
30
راهكار
طنزپردازان: مهدی استاداحمد و حسن صنوبری، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:30
15
نبض
با حضور دكتر كیانی(متخصص آسم و آلرژی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:45
15
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:00
30
سینما هویت
با حضور آقای حسام طائری(پژوهشگر سینما)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:30
15
ضرباهنگ
تهیه كننده: شاهرضایی- گوینده: عسگری، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:45
15
گردونه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
22:00
60
كلید طلایی(زنده)
با حضور نرگسی دلیر(مشاور كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:00
30
آتش پنهان
مستندساز و گزارشگر: محمدصادق علیخانی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:30
29
مینای مهتاب
تهیه كننده: خلیل نژاد- گوینده: صارمی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

جدول پخش برنامه های
[30/06/1396]
00:00
90
اینجا شب نیست(زنده)
با اجرای فرزاد حسنی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
01:30
60
كنكور جوان
با حضور محمد لطفی(مشاور تحصیلی)، هیراد ذاكر(مشاور تحصیلی) و سهیل علی نیا(مشاور تحصیلی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:30
15
سمفونی عشق(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:45
30
مینای مهتاب(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:15
15
نبض
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:30
30
نمایش
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:00
45
تقاطع(تكرار)
با حضور دكتر حشم دار(كارشناس سیاسی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:45
15
نت عاشقی(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:00
10
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:10
30
به رنگ سپیده
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:40
15
مشكات
با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی(مفسر قرآن)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:00
10
تسنیم
قاری: استاد محمد جبریل، با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:10
20
صفر تا صد
گفتگو با دكتر كاشانی(مدرس دانشگاه) و دكتر افشاری(عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی) شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:30
10
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:40
80
جوان گشت(زنده)
با حضور سعید باقری راد(كارشناس گردشگری) و با اجرای مهدی مفیدی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:00
30
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:30
25
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:00
50
تقاطع
گفتگو با دكتر معتضد(مورخ) و دكتر مسعود مرادی(مدیر گروه تاریخ سیستان بلوچستان)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:50
10
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:00
30
جیك و بیك
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:30
30
كیفیت برتر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:00
25
و اما ورزش(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:25
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:30
60
دایره
با حضور دكتر مظاهری(جامعه شناس)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:30
15
پنج دری
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:45
30
قرار
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:15
15
با من ورق بزن
با حضور فرزام شیرزادی(روزنامه نگار)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:30
25
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:55
2
شهدای ترور
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:57
3
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:00
30
پشت خط جوانی
با حضور دكتر مسعود ورمزیاری(روانشناس)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:30
25
چهارسو
ارتباط تلفنی با شاهین شجری كهن(منتقد سینما) و آقای لطفی(كارشناس ادبیات)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:00
30
گل یا پوچ(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:30
15
سمفونی عشق
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:45
15
نوترانه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:00
30
آنچه شما ساخته اید
با آثاری از شنوندگان: رضا شكری، معصومه سالكی، محمد رجایی و... شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783، www.radiojavan.ir
16:30
30
رادیو همراه(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:00
60
توپ(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:00
30
بی زحمت
با اجرای فاطمه صداقتی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:30
20
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:50
2
شهدای ترور(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:52
8
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:00
75
موج جوانی(زنده)
اذان مغرب: 19:21- موذن: كرمی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:15
15
نت عاشقی
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:30
15
نبض
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:45
15
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:00
30
دیدار
با حضور صادق كرمیار(نویسنده و كارگردان)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:30
30
سبز، سفید، قرمز
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
22:00
60
كلید طلایی(زنده)
با حضور نرگسی دلیر(مشاور كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:00
30
خانه ام همین جاست
با حضور آقای حسینی نصر(كارشناس ادبیات)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:30
29
مینای مهتاب
تهیه كننده: خلیل نژاد- گوینده: صارمی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir