پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 16 آذر 1398
18:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

ایستگاه ورزش(زنده)

بررسی رویدادهای ورزشی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

پا به پای آفتاب

19:45

كیلومتر 88

20:0

نبض

20:15

سی و دو

20:30

شمارش معكوس

سبك زندگی
تهیه كننده: مجتبی امیری، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

روایت اول شخص(تكرار)

بررسی كتاب خدمات متقابل ایران و اسلام
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:45

گردونه

22:0

موج دانش(زنده)

مشاوره كنكور و راه های موفقیت در آن
با حضور محمد لطفی(مشاور كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

كاوشگر(تكرار)

علمی-تحقیقاتی
تهیه كننده: محمد علی اعلایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:50

میان برنامه