پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 20 تیر 1399
20:40

به افق ماه

20:55

سایه همسایه

21:0

موج جوونی(زنده)

معرفی شهرستانها و استانها و مناطق گردشگری ایران- این هفته: چمخاله
تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:0

گزینه جوان

كنكور و آموزش و آمادگی داوطلبان آزمونهای ورودی دانشگاه
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:50

راهی كه رفته ایم

23:0

اینجا شب نیست(زنده)

جنگ شبانه
تهیه كننده: حسن صنوبری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir