پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 آذر 1401
15:0

كافه رادیو(زنده)

بررسی رویدادهای فرهنگی و هنری در كافه رادیو
تهیه كننده: سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:40

برتر شو

برنامه مشاركتی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:0

پرچمدار(زنده)

معرفی نخبگان
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:30

جیك و بیك

16:45

نواهنگ

17:0

میان برنامه

17:5

به افق ماه

17:20

خط آزاد(زنده)

جنگ عصرگاهی
تهیه كننده: مجتبی حسنی- عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:55

میان برنامه

19:0

یازده- بیست و دو- هشتاد و هشت

ویژه برنامه جام جهانی فوتبال
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:30

نواهنگ(تكرار)

20:45

جیك و بیك(تكرار)

21:0

رادیوم(تكرار)

روایتگری علم
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:40

میان برنامه

21:45

حس تازه(تكرار)

22:0

جام جوانی(زنده)

مسابقه فوتبال بین پرتغال و اروگوئه
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

خبر روزشی

23:10

جام جوانی(زنده)

مسابقه فوتبال بین پرتغال و اروگوئه
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir