انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو اقتصاد

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/02/1397]
00:00
119
شب آفتابی
كارشناسان: حسین احمدی(كارآفرین در حوزه طراحی و ساخت صنایع دستی مدرن)، ابوالفضل رحیمی(كارآفرین در حوزه طراحی و ساخت صنایع دستی مدرن) و احمدرضا بنده گانی(كارآفرین در حوزه طراحی و ساخت صنایع دستی مدرن)
01:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
02:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:00
30
تدبیر(تكرار)
كارشناس: دكتر اباصلت خراسانی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
03:30
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:35
24
ارمغان طبیعت(تكرار)
كارشناس: دكتر نادر پاپی(عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی)
03:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:00
59
اذان صبح
04:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:00
30
روزی پاك(تكرار)
كارشناس: معبودیان(كارشناس آسیب شناسی)
05:30
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:35
25
روستای ما(تكرار)
كارشناس: سیدوحیدرضا ابطحی(مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های كشاورزی باغداری ایران) و سیاوش شمس(مدیرعامل تعاونی در شهرستان دلفان)
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:05
24
حجره(تكرار)
گفت و گو با بهبودی(كاسب بازار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:30
85
روز از نو
07:55
5
رهنما
08:00
55
رویش
كارشناس: دكتر محمدحسن علیپور فلاح(كارشناس و مشاور استراتژی كسب و كار)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
كارشناس: عمادالدین كبیری(مدیرعامل شركت بافت كبیر جزه)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:00
25
مسابقه
12:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:30
25
عیار(تكرار)
گفت و گو با كارشناس مذهبی
12:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:00
29
اذان ظهر
13:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:30
25
خوشه چین
كارشناس: دكتر جواد باغانی(عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی كشور)
13:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
14:05
50
اقتصاد مجازی
كارشناس: مهندس فریبرز سفری(كارشناس فناوری اطلاعات)
دولت الكترونیك
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
15:00
75
چالش
16:15
15
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:30
25
تدبیر
كارشناس: مهری شاه‌مرادی فرد(موسس و مدیر عامل آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری)، دكتر مرتضی خاكسار(كارشناس ارشد مدیریت گردشگری و استاد دانشگاه)، خانم شیوا اسدی(كارشناس مدیریت كسب و كار در حوزه گردشگری) و خانم سیده فاطمه مردانی(فعال حوزه گردشگری)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
18:30
25
روستای ما
كارشناس: سیدوحیدرضا ابطحی(مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های كشاورزی باغداری ایران) و نورمحمد چابك(روستایی مدیر عامل تعاونی روستایی، روستای اركن كرد)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
19:00
54
روی خط اقتصاد
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
19:54
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
19:55
14
اذان مغرب
20:09
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
20:10
45
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
21:00
55
ساعت صنعت
كارشناس: مهندس محمدحسین قنبری(عضو هیئت مدیره انجمن ریلی ایران) و دكتر هوشنگ سوهان گر(دبیر انجمن ریلی ایران)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)
كارشناس: ابوالقاسم خداوردی لو(مشاور رسانه ای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)
كارشناس: طاهری بناب(تولیدكننده حوله)

جدول پخش برنامه های
[04/02/1397]
00:00
119
شب آفتابی
01:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
02:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:00
30
تدبیر(تكرار)
كارشناس: دكتر اباصلت خراسانی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
03:30
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:35
24
خوشه چین(تكرار)
كارشناس: دكتر جواد باغانی(عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی كشور)
03:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:00
59
اذان صبح
04:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:00
30
روزی پاك(تكرار)
05:30
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:35
25
روستای ما(تكرار)
كارشناسان: سید وحیدرضا ابطحی(مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های كشاورزی باغداری ایران) و نورمحمد چابك(روستایی مدیر عامل تعاونی روستایی، روستای اركن كرد)
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:05
24
حجره(تكرار)
گفت و گو با كاظمی(كاسب بازار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:30
85
روز از نو
07:55
5
رهنما
08:00
55
رویش
كارشناس: دكتر محمود گنج بخش(حقوقدان اقتصادی)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
كارشناس: محمدحامد ناظم رضوی(تولیدكننده پارچه پرده ای در كشور)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:00
25
مسابقه
12:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:30
25
عیار(تكرار)
گفت و گو با كارشناس مذهبی
12:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:00
29
اذان ظهر
13:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:30
25
ارمغان طبیعت
كارشناسان: محمدباقر صیادنژاد(معاونت فنی مركز اصلاح نژاد دام كشور) و علیجان پویا(دبیر انجمن صنفی مرتع داران كشور)
13:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
14:05
50
اقتصاد مجازی(تكرار)
كارشناس: مهندس فریبرز سفری(كارشناس فناوری اطلاعات)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
15:00
55
خانه تا كارخانه
كارشناسان: علیرضا یوسفی(كارشناس تجارت بین الملل) و علی صادق پناه(فعال صنایع كوچك ظروف پلاستیك و آشپزخانه)
15:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:00
25
آن روی سكه
كارشناس: علیرضا علیپور(پژوهشگر)
16:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:30
25
راه ابریشم
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
18:30
25
روستای ما
كارشناسان: فریدون گل افرا(پژوهشگر كشاورزی) و احمد حبیب زاده(كشاورز روستایی)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
19:00
54
روی خط اقتصاد
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
20:00
55
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
21:00
55
ساعت صنعت(تكرار)
كارشناسان: مهندس محمدحسین قنبری(عضو هیئت مدیره انجمن ریلی ایران) و دكتر هوشنگ سوهان گر(دبیر انجمن ریلی ایران)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)
كارشناس: دكتر مهران نوروزی آبادچی(مدیر نمایشگاهی موزه ملی علوم و فناوری) و دكتر اكبر نعمت الهی(مدیر موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)
كارشناس: محمدحامد ناظم رضوی(تولیدكننده پارچه پرده ای در كشور)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir