انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو اقتصاد

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[27/09/1396]
00:00
119
شب آفتابی
كارشناسان: دكتر شاه حسینی(كارشناس كارآفرینی) و علی كیانی(كارشناس مذهبی)
01:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
02:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
كارشناس: دكتر موسایی(اقتصاددان)
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:00
70
نود و هشتی ها(تكرار)
04:10
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:20
24
روستای ما(تكرار)
كارشناس: غلامرضا تقوی(مدیركل دفتر امور گلخانه گیاهان دارویی و قارچ جهاد) و حمیدرضا مسیبی(روستایی)
04:44
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:45
25
اخلاق در تجارت(تكرار)
گفت و گو با كارشناس مذهبی
05:10
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:15
45
اذان صبح
موذن: استاد مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:05
24
حجره(تكرار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:30
85
روز از نو(زنده)
كارشناس: دكتر حافظی(كارشناس مدیریت)
07:55
5
رهنما
08:00
55
رویش
كارشناس: دكتر محمدحسن علیپورفلاح پسند(كارشناس كسب و كار)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
كارشناسان: كیهان نیا(روانشناس) و دكتر ابهری(جامعه شناس)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
كارشناس: خانم منیژه عبدی(مشاور انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:00
54
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:54
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:55
14
اذان ظهر
موذن: استاد جواد رفیعی
12:09
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:10
45
عیار
كارشناس: حجت السلام حمید وحیدی(پژوهشگر دینی و كارشناس مذهبی)
12:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:00
25
مسابقه
13:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:30
25
خوشه چین
كارشناس: دكتر جواد گوهری(مدیر عامل شركت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی)
13:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
14:05
50
اقتصاد مجازی
كارشناس: دكتر حسین نوری خواه(مدرس دانشگاه)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
15:00
75
چالش
كارشناسان: مهندس سلیمانپور(كارشناس انرژی)، دكتر شادیوند(كارشناس نفت) و دكتر حیرانی(كارشناس نفت و گاز)
16:15
15
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:30
25
تدبیر
كارشناسان: علیرضا سلامی(مدیر فروش)، خانم ریحانه مشهدی فتحعلی(كارشناس مدیریت)، خانم فهیمه نظامی پورخیابانی(كارشناس كسب و كار) و مجتبی درویش خضری(فعال در حوزه بیمه)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 17:14- موذن: استاد مرحوم محمد غفاری، به نظر شما فعالیت های اقتصادی مدیران و مسئولان چه تاثیری در اقتصاد می تواند داشته باشد؟ راهكار پیشنهادی شما چیست؟
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
18:30
25
روستای ما
كارشناسان: غلامرضا تقوی(مدیركل دفتر امور گلخانه گیاهان دارویی و قارچ جهاد) و حمید روشن(روستایی)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
20:00
55
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
21:00
55
ساعت صنعت
كارشناس: علیقلی حسنی اعظمی(مدیرعامل انجمن صنایع كارتن و ورق كشور)، محمدرضا خیرخواه(عضو هیئت مدیره انجمن صنایع كارتن و ورق)، جواد كرامتی(عضو هیئت مدیره انجمن صنایع كارتن و ورق) و رسول ورشوچی منفرد(عضو هیئت مدیره انجمن صنایع كارتن و ورق)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ
كارشناس: علی نوری اسكویی(كارگردان و تهیه كننده در حوزه پویانمایی)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)
كارشناس: خانم منیژه عبدی(مشاور انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران)

جدول پخش برنامه های
[28/09/1396]
00:00
119
شب آفتابی(تكرار)
كارشناس: دكتر شاه حسینی(كارشناس كارآفرینی) و علی كیانی(كارشناس مذهبی)
01:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
02:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
كارشناسان: كیهان نیا(روانشناس) و دكتر ابهری(جامعه شناس)
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:00
70
نود و هشتی ها(تكرار)
04:10
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:20
24
روستای ما(تكرار)
كارشناسان: غلامرضا تقوی(مدیركل دفتر امور گلخانه گیاهان دارویی و قارچ جهاد) و حمید روشن(روستایی)
04:44
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:45
25
اخلاق در تجارت(تكرار)
گفت و گو با كارشناس مذهبی
05:10
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:15
45
اذان صبح
موذن: استاد شیخ محمد هلباوی
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:05
24
حجره(تكرار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:30
85
روز از نو(زنده)
كارشناس: دكتر درگی(كارشناس كسب و كار)
07:55
5
رهنما
08:00
55
رویش
كارشناس: مهندس بهرام رزمان(كارشناس مدیریت كسب و كار)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
كارشناس: دكتر كیهان نیا(روانشناس) و دكتر ابهری(جامعه شناس)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
كارشناس: مهندس علیرضا بصیری(عضو هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:00
54
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:54
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:55
14
اذان ظهر
موذن: استاد مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی
12:09
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:10
45
عیار
كارشناس: حمید وحیدی(كارشناس مذهبی)
12:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:00
25
مسابقه
13:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:30
25
ارمغان طبیعت
كارشناس: محمدجواد صادقی(پرورش دهنده نمونه قرقاول) و حسام جمالی(پرورش دهنده قرقاول از رامسر)
13:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
14:05
50
اقتصاد مجازی(تكرار)
كارشناس: دكتر حسین نوری خواه(مدرس دانشگاه)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
15:00
55
خانه تا كارخانه
كارشناس: علی خدا پناه لو(عضو هیئت مدیره شركت شهرك های صنعتی استان تهران)، علی امین(فعال صنایع كوچك)، آرمان خالقی(عضو هیئت مدیره و دبیر كل خانه صنعت معدن تجارت) و اكبرپور(تولیدكننده چینی و لوازم التحریر) علی نظزی شیخ احمد مدیر عامل و رییس هیت مدیره شركت شهرك ها در اردبیل
15:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:00
25
خوشه چین(تكرار)
كارشناس: دكتر جواد گوهری(مدیر عامل شركت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی)
16:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:30
25
راه ابریشم(تكرار)
كارشناسان: مهندس رضا شفیعی(معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی) و دكتر محمدحسین پاپلی یزدی(جغرافیدان)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
18:30
25
روستای ما
كارشناس: كوثر كمالی(كارشناس ترویج جهاد) و رضایی(از ساكنین دهستان)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
20:00
55
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
21:00
55
ساعت صنعت(تكرار)
كارشناس: علیقلی حسنی اعظمی(مدیرعامل انجمن صنایع كارتن و ورق كشور)، محمدرضا خیرخواه(عضو هیئت مدیره انجمن صنایع كارتن و ورق)، جواد كرامتی(عضو هیئت مدیره انجمن صنایع كارتن و ورق) و رسول ورشوچی منفرد(عضو هیئت مدیره انجمن صنایع كارتن و ورق)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)
كارشناس: مهندس علیرضا بصیری(عضو هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir