پخش زنده و آرشیو رادیو

نقش خیال

پنجشنبه از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه


برنامه "نقش خیال" با موضوع "تصویر آفرینی آیات سوره مباركه واقعه در ذهن مخاطب" از رادیو قرآن پخش می شود.

از آنجا كه مفاهیم اخلاقی و تربیتی، عمدتاً از مقوله های معنوی و ذهنی است و از دیگر سو، دریافت صحیح معانی ذهنی و نظری برای عموم مردم دشوار است، خدای متعال در قرآن كریم در كنار بیان اصول كلی و نظری درجهت پرورش اخلاق و تربیت انسان ها، زبان تصویر را در این زمینه فراوان به خدمت گرفته است. در واقع زبان تصویر، بهترین ابزار در شیوه بیانی قرآن است كه در آن مكارم و رذایل اخلاقی در قالبهای گوناگون بیانی مانند تشبیه، استعاره، تمثیل و مانند آن به زیبایی و نیكویی برای مخاطب به صورت عینی ترسیم شده است به گونه ای كه آنان، زیبایی اخلاق پسندیده و زشتی رفتارهای ناپسند را در مقابل جشمان خود مجسم می بینند. در همین راستا برنامه نقش خیال كه كاریست از گروه علوم قرآنی رادیو قرآن به تهیه كنندگی سمیرا قنبری و كارشناسی دكتر آزاده عباسی، پنجشنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقی