پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 29 شهریور 1399
13:10

تلاوت ترتیل استاد كریم منصوری

13:25

آیه ها و آینه ها

13:30

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره حدید آیات 1-6

13:50

نمایش

13:55

كلام ناب از خورشید انقلاب

14:0

خبر سراسری(زنده)

14:15

میان برنامه

14:20

تلاوت آقای محمدحسن موحدی

14:30

جهش

14:45

بهره ای از كلام بزرگان

14:50

صفحه نور- روخوانی

15:0

در مكتب وحی


15:25

خبر 114 ثانیه

15:30

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره نجم آیات 1-38

15:50

نمایش

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

میان برنامه

16:20

تلاوت استاد محمد لیثی

16:30

فهم زبان قرآن


16:50

قله های تلاوت

17:0

افق(زنده)


17:45

تلاوت آقای جعفر فردی

17:55

میان برنامه

18:0

محله تلاوت(زنده)


18:50

تلاوت- پخش

19:0

كلام خوبان

19:10

اذان مغرب به افق تهران


اذان مغرب به افق تهران: 19:23 موذن: استاد منصوری

19:40

تلاوت ترتیل استاد محمد جبریل

19:55

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره قمر

20:25

آموزش تجوید

20:35

میان برنامه

20:40

یك آیه یك قصه

20:50

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره های توبه آیات 18-27 و علق آیات 1-5

21:15

كارگاه ترجمه


21:40

تلاوت استاد شحات محمد انور

21:55

نمایش

22:0

سروش هدایت


22:25

تلاوت- پخش

22:30

زیارت حضرت رسول از بعید


23:0

تلاوت استاد سعید مسلم

سوره احزاب آیات 21-35

23:30

طوبی

23:40

تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف

23:55

دعای ختم قرآن