پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 16 اسفند 1399
5:5

تلاوت ترتیل استاد محمود حسین منصور

5:20

صفحه نور- ترجمه

5:30

بهره ای از كلام بزرگان

5:35

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره انعام آیات 54-59

5:55

دعای عهد

6:0

سرود جمهوری اسلامی ایران

6:10

تلاوت- پخش

ترتیل سوره یس

6:30

نسیم رحمت

6:45

تلاوت- پخش

6:55

صفحه تقویم

7:0

تسنیم(زنده)


7:55

آیه های انقلاب

8:0

خبر سراسری(زنده)


8:20

قرائت نامه

8:30

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های اسراء آیات 77-87، بلد و اخلاص

9:0

آشنایی با سوره ها

9:10

درسنامه حفظ

9:20

نمایش

9:30

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

9:40

قاف مثل قلم

9:45

خبر 114 ثانیه

9:50

تلاوت- پخش

9:55

تفسیر نور

10:0

قرآن و زندگی(زنده)


10:50

قرآن بخوانیم

11:0

خبر قرآنی

11:15

میان برنامه

11:20

ترجمان وحی

11:35

تلاوت استاد سید سعید

11:50

اذان


اذان ظهر به افق تهران: 12:16 موذن: استاد آقاتی

12:30

تلاوت ترتیل استاد سید محسن موسوی بلده

12:45

قرآن و ترجمه

12:55

رحل نور

13:5

تلاوت- پخش

13:10

نمایش

13:15

كلام خوبان

13:25

میان برنامه

13:30

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره نجم آیات 1-55

13:55

كلام ناب از خورشید انقلاب

14:0

خبر سراسری(زنده)

14:15

گام دوم

14:30

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

14:40

میان برنامه

14:45

بهره ای از كلام بزرگان

14:50

صفحه نور- روخوانی

15:0

در مكتب وحی


15:25

خبر 114 ثانیه

15:30

تلاوت استاد علی شمیس

سوره های بقره آیات 194-203 و كوثر

15:50

نمایش

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

افق(زنده)


17:0

گفتم گفت

17:5

كلام خوبان

17:15

قله های تلاوت

17:25

میان برنامه

17:30

فهم زبان قرآن


17:50

تلاوت- پخش

17:55

همخوانی و ترجمه

18:5

میان برنامه

18:10

اذان


اذان مغرب به افق تهران: 18:22 موذن: استاد ابوزید

18:40

تلاوت ترتیل استاد محمد جبریل

18:55

میان برنامه

19:0

محله تلاوت(زنده)


19:50

یك آیه یك پرسش

20:0

تلاوت- پخش

20:5

در محضر استاد


21:0

میان برنامه

21:5

كارگاه ترجمه


21:30

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های آل عمران آیات 187-194 و كوثر

21:55

نمایش

22:0

سروش هدایت


22:25

تلاوت- پخش

22:30

زیارت حضرت رسول از بعید


23:0

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره های آل عمران آیات 185-آخر و نساء آیات 1-9

23:55

دعای ختم قرآن