پخش زنده و آرشیو رادیو

روستای ما

پنج شنبه از ساعت 11:00 به مدت 25


هویت بخشی به زندگی روستایی و رونق اقتصادی روستاها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی