پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 24 مهر 1398
18:30

بازتاب

بررسی مسائل سیاسی روز- اربعین و اثرات آن در جهان
كنعانی مقدم(كارشناس)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

18:55

صدا خوبه

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

20:30

نیمكت

لذت مطالعه و آشنایی با مهندسی و روانشناسی جدید مطالعه و روشهای نوین كتابداری- كتابهای الكترونیك
كاری از گروه كتاب

21:0

شاعر در آینه

با شاعران معاصر- مهدی اخوان ثالث
كاری از گروه تولید و تامین

21:30

وقتی خیال در می زند

خیالپردازی هنرمندان- بیژن بیژنی
كاری از گروه تولید و تامین

21:55

گفتارش

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

اعزامی از بهشت

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

سفرنامه خوانی

23:45

رویای كاغذی