پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 فروردین 1399
14:0

میان برنامه

14:10

نمایش تعطیلات خانوادگی

14:25

میان برنامه

14:30

فصل دوم(تكرار)

14:40

میان برنامه

14:45

سلامت در عصر حجر(تكرار)

14:55

میان برنامه

15:0

پاسخگو(زنده)

پرسش و پاسخ درباره بیماری كرونا
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:0

میان برنامه

16:5

نردبان(تكرار)

بررسی انواع هوش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:30

فرزند من(تكرار)

بررسی مشكلات بین والدین و كودكان
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:55

میان برنامه

17:0

كافه 30(زنده)

دوستی خود را به محیط زیست ثابت كنیم
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

19:0

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
اخبار سلامت، اطلاع رسانی هواشناسی، راه جاده ای و شهری، ساختارهای نوین

19:20

نمایش شكرخند

19:25

میان برنامه

19:35

آرام جان

19:50

میان برنامه

20:0

نیشتر(تكرار)

برنامه ای طنز از گروه سلامت اجتماعی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

20:50

میان برنامه

21:0

سیبك و قصه های مادربزرگ(تكرار)

21:15

میان برنامه

21:20

همسر من(تكرار)

بررسی شرایط مختلف ازدواج
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:45

میان برنامه

21:50

یادداشت های روزانه من(تكرار)

22:0

میان برنامه

22:15

تصویر خیال(تكرار)

بررسی و تحلیل روانشناختی فیلم سینمایی 21 گرم
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

23:0

میان برنامه

23:5

همیار طبیعت(تكرار)

از خود ردپای كربنی نگذاریم
ارتباط تلفنی با آقای كیادلیری(فعال محیط زیست و رئیس انجمن جنگلبانی)

23:35

میان برنامه

23:40

درنگ(تكرار)

23:55

میان برنامه