پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 30 خرداد 1398
14:50

میان برنامه

15:0

مجله دامپزشكی(زنده)

از پرورش تا مصرف ماهی و نقش دامپزشكی
با حضور دكتر عباس علی مطلبی(متخصص بهداشت و كنترل كیفی مواد غذایی)

16:0

میان برنامه

16:5

مسابقه سبك و سنگین

مسابقه با محوریت تغذیه و اطلاعات پزشكی و دانش سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:30

همسر من

آیا در دوره آشنایی نیاز است حدود و ثغور حریم شخصی را برای یكدیگر مشخص كنیم؟
با حضور دكتر بهزادی فر(روانشناس)

16:55

میان برنامه

17:0

باز هم زندگی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

17:45

كارگاه سلامت(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

18:35

میان برنامه

18:40

یك روز یك كتاب(تكرار)

18:55

میان برنامه

19:10

داستان ها و آدم ها

داستان كوتاه اماسونس از كتاب كتابخانه بابل، نویسنده: خورخه لوئیس بورخس
با حضور خانم نوشین جمشیدی(روانشناس)

19:55

میان برنامه

20:0

خانه ما(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

20:20

میان برنامه

20:30

قرار

ویژه برنامه اذان مغرب
اذان: 20:44 مؤذن: طوخی

20:50

میان برنامه

21:5

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:20

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:30

نمایش روزها و آدمها- تلخ است

پیرامون موضوعات سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

حلقه گمشده

چرا همسرم مدام با احساساتش واقعیت را تفسیر می كند؟
با حضور خانم دكتر مظفری(جامعه شناس)

22:55

شور زندگی(تكرار)

23:5

میان برنامه

23:10

تپش مهر

23:25

میان برنامه

23:30

حریم آرامش(تكرار)

بررسی روانشناختی ناتوانی جنسی مردان
با حضور دكتر ناصحی(روانپزشك)