پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 29 مهر 1400
0:30

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

از چه چیزی در زندگیتون فرار میكنید؟
ارتباط تلفنی با دكتر مصطفی فروتن(روانشناس)

2:30

میان برنامه

2:35

كوچه باغ(تكرار)

2:50

خونه زندگی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

3:50

میان برنامه

3:55

زندگی زیباست(تكرار)

4:10

میان برنامه

4:15

یاد یاران(تكرار)

4:30

میان برنامه

4:35

تسبیح صبح

ویژه برنامه اذان صبح
اذان صبح: 04:52

5:5

میان برنامه

5:10

پاسخگو(تكرار)

پرسش و پاسخ درباره بیماری ها
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

5:55

میان برنامه

6:0

سرآغاز

6:10

میان برنامه

6:15

ورزش و زندگی

6:30

به زندگی سلام كن(زنده)

نقش زنان در سلامت روان خانواده
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

8:0

میان برنامه

8:5

پلاك صورتی

8:20

پاسخگو(زنده)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

9:0

میان برنامه

9:10

نفس دوم(زنده)

اهمیت تمرینات منظم ورزشی برای سلامت زنان
با حضور خانم دكتر اجتهادی(متخصص پزشكی ورزشی)

9:55

میان برنامه

10:0

رویدادهای سلامت

10:5

مسابقه اف ام 102

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

10:25

خبرهای دوست داشتنی

10:30

خونه زندگی

ما شادی های كوچك را هم جشن می گیریم
با حضور دكتر علی اصغراصغرنژاد(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00

11:35

میان برنامه

11:40

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر
اذان ظهر: 11:49

12:10

میان برنامه

12:15

یاد یاران

12:30

گل، یا پوچ(زنده)

جفت پوچ
با حضور دكتر نادر چرخگرد(دكترای تخصصی مطالعات اعتیاد)

13:10

میان برنامه

13:15

پلاك صورتی(تكرار)

13:30

كد 99

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

14:0

میان برنامه

14:5

99 درجه

خودآگاهی هیجانی، قدم اول در كنترل پرخاشگری
با حضور دكتر هادی معتمدی(روانپزشك)

14:35

میان برنامه

14:40

از اهدا تا احیا

14:55

میان برنامه

15:0

نیشتر

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:0

میان برنامه

16:5

خانه ما(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:25

میان برنامه

16:30

همسر من

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
با حضور خانم دكتر مریم نجابتیان(روانشناس)

16:55

از مزرعه تا سفره(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

17:30

از جنس مهر

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

19:0

اخبار سلامت

19:10

كلینیك چاقی

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

19:50

میان برنامه

20:0

مخاطب خاص(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:0

میان برنامه

21:10

قصه های آسمانی

21:25

میان برنامه

21:30

نمایش سلامت

پیرامون موضوعات سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:0

میان برنامه

22:5

میان برنامه

22:10

زیست شناسی 12 ام

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:55

تپش مهر

23:10

حریم آرامش(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:40

درنگ(تكرار)

23:55

میان برنامه