پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 10 آذر 1402
21:25

میان برنامه

21:30

نمایش سلامت

پیرامون موضوعات سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:0

اخبار سلامت

22:10

میان برنامه

22:15

حریم آرامش

هدف اصلی این برنامه ،ارتقاء دانش عمومی همسران درباره ابعاد سلامت و روابط زناشویی است.
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:45

میان برنامه

22:55

تپش مهر

23:10

میان برنامه

23:15

دیوار شیشه ای

خیانت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:45

درنگ(تكرار)