پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 مهر 1399
16:55

میان برنامه

17:0

درنگ

17:15

فردای روشن(تكرار)

17:25

میان برنامه

17:30

عصری نو(زنده)

یك جمله به آتش نشان ها
اذان مغرب: 18:10 مؤذن: امام جمعه

19:0

اخبار سلامت

19:10

سفره ایرانی

اصلاح الگوی تغذیه ای- باورهای تغذیه ای- چاشنی ها- تغذیه و سلامت جسم
با حضور آقای دكتر صمدپور(دكترای تغذیه) و آقای دكتر احمد اسماعیل زاده(دكترای تغذیه)

19:40

میان برنامه

19:50

ساده مثل سلامت(تكرار)

20:0

ره آورد(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

21:0

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش بخش اورژانس

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه علوم پزشكی اراك
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:55

میان برنامه