پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 24 مهر 1398
20:0

روی خط خبر(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

21:0

این پرونده بسته نیست(تكرار)

21:5

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش سلامت

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه های علوم پزشكی بندرعباس
ارتباط تلفنی با دكتر علیرضا نوشاد(متخصص اورولوژی)

23:55

میان برنامه