پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 25 خرداد 1403
12:15

سپید جامگان آسمانی

12:30

گل یا پوچ

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

13:5

صدودوثانیه با غزه

13:10

میان برنامه

13:15

درمانگاه چاقی

مشاوره رایگان متخصصان تغذیه به شنوندگان درخصوص تناسب اندام
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

13:45

تراز

14:0

میان برنامه

14:5

ذهن مغز زندگی

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

14:35

از اهدا تا احیاء(تكرار)

14:50

صدای جمهور

15:0

با نخبگان

معرفی نخبگان
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

15:30

به سوی قاف

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:0

اخبار سلامت

16:5

مجله پزشكی

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

17:0

میان برنامه

17:5

كارگاهی برای زندگی

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

17:50

میان برنامه

18:0

مثبت 12

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

18:25

درمسیر انتخابات

18:35

فراسو(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

19:20

میان برنامه

19:25

آرام جان

ویژه برنامه اذان مغرب به افق تهران
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

19:45

تلاوت آرامش

19:55

میان برنامه

20:0

زاویه پنهان

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

20:30

نیمه دیگر من

معرفی برنامه های رادیوسلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:0

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

نمایش سلامت

پیرامون موضوعات سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:0

اخبار سلامت

22:10

میان برنامه

22:15

حریم آرامش

هدف اصلی این برنامه ،ارتقاء دانش عمومی همسران درباره ابعاد سلامت و روابط زناشویی است.
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:45

میان برنامه

22:55

تپش مهر

23:10

میان برنامه

23:15

منتخب مردم

خیانت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+