پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 16 مرداد 1401
21:0

مهر تابان

پرداختن به ائمه در قالب داستان و روایت های امروزی
موضوع: چای روضه

21:30

القصه

خوانش كتاب با صدای مخاطبان رادیوصبا
موضوع: خوانش كتاب سقای آب و ادب توسط مخاطبان رادیو صبا

22:0

ردیف عاشقان

خوانش و تفسیر آثار ادیبان پارسی گوی
موضوع: مرور آثار ادبای فارسی به روایت اكبر كتابداری

22:30

مجلس شبیه

روایت داستان اسرای كربلا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

شب آفتابی

معرفی و خوانش ادبیات عرفانی و آیینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+