پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 20 فروردین 1399
6:0

سرآغاز

6:10

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

6:30

چه خبر؟

6:45

زنگ صبا

7:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

8:0

دو در بیست

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

8:30

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

9:0

صبا نت

شوخی با اهالی موسیقی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

9:30

راپورتچی

9:45

میزگرد

9:55

میان برنامه

10:0

صبح صبا

موضوع: دكتر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:55

آقا باش خانم باش

میزان شناخت همسران از یكدیگر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:25

یادم تو را فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:45

شكوه بندگی

اذان ظهر: 13:06- مؤذن: مرحوم محمد غفاری
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:30

زیر گذر طنز

13:45

بومرنگ

14:0

مثل خند

14:15

مسابقه بی سابقه

14:30

همپای صبا(زنده)

مسابقه پیامكی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

عصر صبا


پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

نقل و نقلستان

گفت و گو با طنزپردازان كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:30

سمسارستان

17:45

راز صبا

18:0

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:30

در حوالی خورشید

اذان مغرب: 19:50. مؤذن:مرحوم شیخ محمد طوخی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:15

جدی نگیرید، جدی بگیرید

20:30

قصه های صبا

20:45

مشااره

مسابقه شعر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:15

سینما صبا

21:30

میان برنامه

21:40

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

بومرنگ

23:15

آپاراتچی

23:30

زیر گذر طنز

23:45

دور دنیا در 15 دقیقه