پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 31 شهریور 1398
4:0

ناز و نیاز

اذان صبح: 4:28
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

4:45

آپاراتچی

5:0

طنز و منز

5:15

مثل خند

5:30

مسابقه بی سابقه

5:45

دور دنیا در 15 دقیقه

6:0

سرآغاز

6:10

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

6:30

چه خبر؟

6:45

زنگ صبا

7:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

8:0

صبح صبا

برنامه زنده صبحگاهی در حوزه موضوعات متنوع اجتماعی با رویكرد طنز و شادی آفرینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:0

از طنز چه خبر

10:10

كیف كوك

مسابقه تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:30

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:0

برد برد

مسابقه بیست سوالی تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:20

برای امروز برای فردا

11:30

حرف تو حرف

11:45

شكوه بندگی

اذان ظهر: 11:57
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:20

میزگرد

12:30

نیم صبا

خوانش شعرهای طنز و طرح موضوعات اجتماعی از دریچه طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:0

زیر گذر طنز

13:15

یك حدیث یك زندگی

13:25

میان برنامه

13:30

یادم تو را فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:50

جدی نگیرید، جدی بگیرید

14:0

همپای صبا(زنده)

مسابقه پیامكی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:0

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

16:30

عصر صبا

تصویربرداری رادیولوژی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:0

در حوالی خورشید

اذان مغرب: 18:20
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:45

كارت قرمز

طنز فوتبالی در قالب نمایش و آیتم های متنوع
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:15

سینما صبا

19:30

چه خبر؟

19:45

روی خط

20:0

سمسارستان

20:15

دست انداز

20:30

مشاعره

مسابقه شعر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:30

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:50

میان برنامه

22:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

كیف كوك

مسابقه تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:20

میان برنامه

23:30

برد برد

مسابقه بیست سوالی تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:50

برای امروز، برای فردا