پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 26 مرداد 1398
18:0

تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری

ترتیل جزء 12

19:0

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء 13
اذان مغرب: 20:11

21:0

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

ترتیل جزء 14

22:0

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

ترتیل جزء 15

23:0

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

ترتیل جزء 16