پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 27 مرداد 1398
6:0

تلاوت استاد شحات محمد انور

ترتیل جزء 2

7:0

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل جزء 3

8:0

تلاوت استاد محمود حسین منصور

ترتیل جزء 4

9:0

تلاوت استاد عباس امام جمعه

ترتیل جزء 5

10:0

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء 6

11:0

تلاوت استاد احمد رزیقی

ترتیل جزء 7

12:0

تلاوت استاد پرهیزگار

ترتیل جزء 8
اذان ظهر: 13:08

14:0

تلاوت استاد احمد عامر

ترتیل جزء 9

15:0

تلاوت استاد احمد نعینع

ترتیل جزء 10

16:0

تلاوت استاد كریم منصوری

ترتیل جزء 11

17:0

تلاوت استاد محمود علی البناء

ترتیل جزء 12

18:0

تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری

ترتیل جزء 13

19:0

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء 14
اذان مغرب: 20:10

21:0

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

ترتیل جزء 15

22:0

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

ترتیل جزء 16

23:0

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

ترتیل جزء 17