پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 10 فروردین 1399
5:10

میان برنامه

5:22

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره بقره آیات 245-252
اذان صبح: 05:30

6:6

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره قصص آیات 12-28

6:34

میان برنامه

6:36

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های فصلت آیات 30-46 و رحمن آیات 1-12

7:4

میان برنامه

7:6

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های احزاب آیات 28-34، علق آیات 1-5 و عادیات آیات 1-11

7:34

میان برنامه

7:36

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره های حشر آیات 18 و علق آیات 1-5

7:54

میان برنامه

7:57

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره انفال آیات 41-59

8:24

میان برنامه

8:25

تلاوت استاد محمد عكاشه

سوره دخان

8:47

میان برنامه

8:50

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره انعام آیات 95-107

9:20

میان برنامه

9:25

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره فاطر آیات 29-38

9:45

میان برنامه

9:46

تلاوت استاد حجاج هنداوی

9:51

میان برنامه

9:55

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره قصص آیات 1-28

10:28

میان برنامه

10:29

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره مائد آیات 15-32

10:53

میان برنامه

10:55

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره بقره آیات 245-252

11:28

میان برنامه

11:31

تلاوت آقای امین پویا

سوره های تحریم آیات 8 و انفطار آیات 1-19

11:50

میان برنامه

12:4

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

سوره حجر آیات 1-64

12:34

میان برنامه

12:35

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره انفال آیات 1-21

12:52

میان برنامه

12:55

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره كهف آیات 1-17
اذان ظهر: 13:09

13:24

تلاوت استاد فتحی ملیجی

سوره های قمر آیات 49، رحمن آیات 1-34 و بلد آیات 1-7

13:51

میان برنامه

13:55

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره توبه آیات 111-120

14:24

میان برنامه

14:26

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره اسراء آیات 1-15

14:54

میان برنامه

14:56

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های ق آیات 31-45 و نازعات آیات 27-41

15:23

میان برنامه

15:34

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره های احزاب آیات 21-25، ضحی و شرح

15:52

میان برنامه

15:55

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره فصلت آیات 30-47

16:41

میان برنامه

16:45

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

16:57

میان برنامه

17:2

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های ق آیات 31 و انشقاق آیات 1-9

17:39

میان برنامه

17:42

تلاوت آقای علی اكبر ملكشاهی

17:54

میان برنامه

18:9

تلاوت استاد احمد عامر

سوره نور آیات 1-21

18:34

میان برنامه

18:37

تلاوت استاد عزت عنانی

سوره توبه آیات 111-126

19:6

میان برنامه

19:9

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های نساء آیات 26-36 و كوثر
اذان مغرب: 19:42

19:54

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های حشر آیات 18، ضحی، شرح، تین، علق، قدر، بینه، زلزال و عادیات

20:52

میان برنامه

20:56

تلاوت استاد محمد سلامه

سوره های مومنون آیات 75 و نور آیات 1-3

21:25

میان برنامه

21:27

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

21:37

میان برنامه

21:45

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های حشر آیات 18، طارق آیات 1-17، فجر آیات 1-30، حمد و بقره آیات 1-5

22:32

میان برنامه

22:35

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

22:50

میان برنامه

22:53

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های توبه آیات 18-29، طارق آیات 1-17، بلد آیات 1-20 و قدر آیات 1-5

23:33

میان برنامه

23:36

تلاوت استاد علی محمود

23:51

میان برنامه