پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
3:56

میان برنامه

4:0

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره اسراء آیات 23-40
اذان صبح: 04:16

4:25

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های غافر آیات 60-68، بلد و قارعه آیات 1-7

5:16

میان برنامه

5:19

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق آیات 1-11

5:39

میان برنامه

5:40

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره آل عمران آیات 156-171

5:57

میان برنامه

6:7

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره آل عمران آیات 189-195

6:25

میان برنامه

6:27

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های اسراء آیات 101-111 و علق آیات 1-5

7:0

میان برنامه

7:1

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره انعام آیات 95-122

7:32

میان برنامه

7:34

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره آل عمران آیات 189-194

7:51

میان برنامه

7:55

تلاوت آقای فرج الله شاذلی

سوره زمر آیات 1-28

8:32

میان برنامه

8:35

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره لقمان آیات 20-34

8:56

میان برنامه

8:58

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره قصص آیات 5-16

9:25

میان برنامه

9:27

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره نباء آیات 1-40

9:44

میان برنامه

9:46

تلاوت استاد سید سعید

9:56

میان برنامه

9:58

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های كهف آیات 13-31، طارق آیات 1-17 و انشراح

10:33

میان برنامه

10:36

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره رعد آیات 35-43

11:0

میان برنامه

11:2

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره احزاب آیات 21-27

11:30

میان برنامه

11:31

تلاوت استاد محمد عطیه حسب

سوره ص آیات 21-51

11:54

میان برنامه

12:5

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های رحمن و واقعه آیات 1-24

12:36

میان برنامه

12:39

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های عبس آیات 24-42، بلد و كوثر
اذان ظهر: 13:01

13:13

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

13:20

میان برنامه

13:24

تلاوت استاد عبدالوارث عبدالعزیز

سوره بقره آیات 44-66

13:51

میان برنامه

13:55

تلاوت استاد سید سعید

14:6

میان برنامه

14:9

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های فرقان آیات 56-77، نازعات آیات 26-33 و مطففین آیات 22-28

14:31

میان برنامه

14:34

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره های حجر آیات 80-99 و نحل آیات 1-16

14:50

میان برنامه

14:52

تلاوت استاد علی سلیم

15:1

میان برنامه

15:5

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های ق آیات 31-45، نازعات آیات 27-46، طارق آیات 1-17 و بلد آیات 1-18

15:50

میان برنامه

15:53

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

16:5

میان برنامه

16:7

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره مریم آیات 1-36

16:36

میان برنامه

16:40

تلاوت استاد علی حجاج سویسی

16:46

میان برنامه

16:48

تلاوت آقای جعفر فردی

17:2

میان برنامه

17:4

تلاوت استاد عبدالعزیز حربی

سوره مریم (س) آیات 1-36

17:33

میان برنامه

17:36

تلاوت آقای محمدرضا ستوده نیا

17:44

میان برنامه

17:46

تلاوت استاد احمد سلیمان سعدانی

17:51

میان برنامه

18:3

تلاوت استاد عوضین مغربی

سوره طه آیات 17-47

18:23

میان برنامه

18:26

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های حشر آیات 18-آخر و طارق

18:56

میان برنامه

18:59

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره های مزمل، قیامه و نازعات آیات 27-33

19:26

میان برنامه

19:28

تلاوت آقای فرج الله شاذلی

سوره های احزاب آیات 38-48 و شرح

19:46

میان برنامه

19:50

تلاوت آقای محمد فرید سندیونی

20:3

میان برنامه

20:6

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره لقمان آیات 26-34
اذان مغرب: 20:26

20:35

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های انسان آیات 1-26 و قدر

21:2

میان برنامه

21:4

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره نحل آیات 51-81

21:53

میان برنامه

21:56

تلاوت آقای مرتضی رهنما

22:2

میان برنامه

22:6

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های قلم آیات 49-52، حاقه آیات 1-52 و معارج آیات 1-18

22:30

میان برنامه

22:33

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره یونس (ع) آیات 26-56

23:0

میان برنامه

23:3

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های ابراهیم آیات 23-52 و قدر آیات 1-5

23:36

میان برنامه

23:40

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

23:54

میان برنامه