پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 31 شهریور 1398
5:2

میان برنامه

5:5

تلاوت استاد علی حجاج سویسی

سوره های ق آیات 31-45، انفطار و علق آیات 1-14

5:56

میان برنامه

6:7

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های احزاب آیات 69-آخر، تكویر، طارق و قریش

6:53

میان برنامه

6:55

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های احقاف آیات 29-آخر و محمد (ص) آیات 1-17

7:50

میان برنامه

7:53

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره اسراء آیات 23-35

8:26

میان برنامه

8:30

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های جمعه و منافقون آیات 1-4

9:18

میان برنامه

9:20

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مدثر و قیامه

9:54

میان برنامه

9:56

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های غافر آیات 60-68، بلد و قارعه آیات 1-7

10:50

میان برنامه

10:51

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق آیات 1-11

11:12

میان برنامه

11:14

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

سوره های اسراء آیات 1-20 و شمس آیات 1-9

11:40

میان برنامه

11:43

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره اسراء آیات 23-40
اذان ظهر: 11:57

12:11

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های نور آیات 35-38، قدر، زلزال و كوثر

12:54

میان برنامه

12:56

تلاوت آقای مسعود نیكدستی

13:3

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره بقره آیات 189-199

13:21

میان برنامه

13:24

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های بقره آیات 255-260، نباء و كوثر

13:54

میان برنامه

13:56

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره های فصلت آیات 30-35 و بلد

14:45

میان برنامه

14:47

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره مائده آیات 6-26

15:14

میان برنامه

15:16

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های احزاب آیات 69-آخر، قیامه، فجر آیات 15-آخر و بلد آیات 1-18

16:44

میان برنامه

16:46

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره آل عمران آیات 52-64

17:7

میان برنامه

17:9

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های فرقان آیات 56-آخر و شعرا آیات 1-21

17:52

میان برنامه

18:5

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره حدید آیات 16-25
اذان مغرب: 18:20

18:30

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره های بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-9

19:27

میان برنامه

19:30

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره اسراء آیات 70-92

19:57

میان برنامه

20:0

تلاوت آقای منصور قصری زاده

20:10

میان برنامه

20:12

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های انبیاء آیات 83-94 و كوثر

21:10

میان برنامه

21:11

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های آل عمران آیات 133-139 و بقره آیات 1-5

21:35

میان برنامه

21:37

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-30، بلد و قدر

22:5

میان برنامه

22:8

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره یوسف (ع) آیات 1-29

22:55

میان برنامه

22:57

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره فتح آیات 1-14

23:15

میان برنامه

23:18

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های واقعه آیات 1-40 و 75-آخر و حدید آیات 1-5

23:56

میان برنامه