پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 2 فروردین 1398
7:35

میان برنامه

7:37

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های تحریم آیات 4-5 و بلد آیات 1-18

8:5

میان برنامه

8:10

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های واقعه آیات 75-آخر و حدید آیات 1-20

8:40

میان برنامه

8:42

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های مریم (س) آیات 12-36، حاقه، نازعات آیات 26-41، شمس و علق آیات 1-5

9:51

میان برنامه

9:54

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره شوری آیات 1-13

10:11

میان برنامه

10:13

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره های فرقان آیات 58-آخر، قیامه و علق آیات 1-5

10:50

میان برنامه

10:52

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره بقره آیات 219-230

11:8

میان برنامه

11:10

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های اسراء آیات 77-85، حاقه آیات 1-12 و بلد آیات 1-16

11:41

میان برنامه

11:44

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

11:58

میان برنامه

12:7

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

12:20

میان برنامه

12:21

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق آیات 1-35

12:52

میان برنامه

12:54

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره لقمان آیات 12-22
اذان ظهر: 13:11

13:21

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های فتح آیات 27-آخر، حاقه آیات 1-24 و قریش

13:58

میان برنامه

14:0

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های فصلت آیات 47-آخر و شوری آیات 1-12

14:22

میان برنامه

14:25

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره بقره آیات 21-39

14:46

میان برنامه

14:48

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های ذاریات آیات 47-آخر، طور آیات 1-23 و كوثر

15:15

میان برنامه

15:17

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره یونس (ع) آیات 62-89

15:36

میان برنامه

15:40

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های یونس (ع) آیات 99-آخر و هود (ع) آیات 1-4

16:30

میان برنامه

16:32

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

16:46

میان برنامه

16:49

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های حجرات و حاقه آیات 1-18

17:27

میان برنامه

17:29

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های فاطر آیات 38-آخر و یس آیات 1-27

17:59

میان برنامه


18:18

تلاوت آقای منصور قصری زاده

18:27

میان برنامه

18:30

تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف

سوره های حمد و بقره آیات 1-26

18:54

میان برنامه

18:57

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره مائده آیات 94-108

19:16

میان برنامه

19:18

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره انعام آیات 95-107
اذان مغرب: 19:35

19:42

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره هود (ع) آیات 36-56

20:14

میان برنامه

20:16

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره انعام آیات 151-آخر

20:34

میان برنامه

20:36

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره های ق آیات 31-آخر و قریش

21:2

میان برنامه

21:4

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره های ص آیات 49-آخر و زمر آیات 1-6

21:33

میان برنامه

21:35

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره مریم (س) آیات 1-50

22:12

میان برنامه

22:15

تلاوت آقای حسین رستمی

22:30

میان برنامه

22:32

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های ابراهیم (ع) آیات 31-آخر و حجر آیات 1-9

23:17

میان برنامه

23:19

تلاوت آقای سید محسن خدام حسینی

23:25

میان برنامه

23:28

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره بقره آیات 272-282

23:57

میان برنامه