پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 29 تیر 1397
13:21

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های فجر آیات 27-آخر، بلد، شمس، لیل، ضحی، شرح، تین و علق

14:2

میان برنامه

14:3

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره رحمن آیات 46-آخر

14:22

میان برنامه

14:24

تلاوت آقای سید جواد حسینی

14:37

میان برنامه

14:40

تلاوت استاد محمد بسیونی

14:55

میان برنامه

15:4

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره یوسف (ع) آیات 1-29

15:54

میان برنامه

15:58

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره نساء آیات 22-43

16:26

میان برنامه

16:28

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره یوسف (ع) آیات 1-24

17:14

میان برنامه

17:15

تلاوت آقای جواد پناهی

17:25

میان برنامه

17:28

تلاوت استاد هاشم هیبه

سوره های غاشیه آیات 8-آخر، فجر و بلد آیات 1-18

17:58

میان برنامه

18:10

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

18:25

میان برنامه

18:28

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره حج آیات 23-39

18:58

میان برنامه

19:1

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های نباء آیات 31-آخر، بلد، شمس، كوثر، حمد و بقره آیات 1-2

19:42

میان برنامه

19:52

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های نجم آیات 31-آخر و قمر آیات 1-15

20:21

میان برنامه

20:22

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره طه آیات 1-35
اذان مغرب: 20:38

20:49

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های مریم (س) آیات 16-26 و كوثر

21:11

میان برنامه

21:14

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های نمل آیات 87-آخر و انشقاق

21:38

میان برنامه

21:39

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های بلد، شمس، ضحی، شرح، تین، علق و قدر

22:17

میان برنامه

22:19

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره های اعلی، لیل، ضحی، شرح و تین

22:43

میان برنامه

22:46

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های فتح آیات 27-آخر، قمر آیات 49-آخر و رحمن آیات 1-13

23:12

میان برنامه

23:14

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های هود (ع) آیات 120-آخر و یوسف (ع) آیات 1-24

23:58

میان برنامه