پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 15 آذر 1398
0:39

میان برنامه

0:40

تلاوت آقای امین پویا

0:55

میان برنامه

0:59

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره احزاب آیات 21-34

1:31

میان برنامه

1:34

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره اعراف آیات 138-153

1:50

میان برنامه

2:1

تلاوت استاد محمد ضیف

سوره نمل آیات 59-93

2:29

میان برنامه

2:32

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره اعراف آیات 26-41

2:52

میان برنامه

3:1

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های قارعه، تكاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، كوثر، كافرون، نصر، مسد، اخلاص، فلق و ناس

3:27

میان برنامه

3:33

تلاوت استاد علی حجاج سویسی

سوره های ابراهیم (ع) آیات 31-41، ضحی و شرح

3:56

میان برنامه

4:5

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های قصص آیات 5-28 و شمس آیات 1-15

4:39

میان برنامه

4:41

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره مریم (س) آیات 1-47

5:10

میان برنامه

5:11

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره بقره آیات 168-179
اذان صبح: 05:30

5:36

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره مریم (س) آیات 12-36

5:58

میان برنامه

6:8

تلاوت آقای محمد فرید سندیونی

6:20

میان برنامه

6:23

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره های روم آیات 17-27، ضحی، شرح و كوثر

6:42

میان برنامه

6:45

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

سوره های آل عمران آیات 26-38 و شمس آیات 1-5

7:16

میان برنامه

7:18

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره های تحریم آیات 1-8 و زلزال

7:48

میان برنامه

7:51

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره اسراء آیات 9-25

8:29

میان برنامه

8:33

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های نجم آیات 31 و قمر آیات 1-17

9:17

میان برنامه

9:22

تلاوت آقای عباس هاشمی

9:36

میان برنامه

9:39

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مریم (س) آیات 1-36 و بلد آیات 1-17

10:21

میان برنامه

10:24

تلاوت استاد عبدالله عمران

سوره های حشر آیات 21، بینه، زلزال، عادیات، قارعه، تكاثر، عصر، همزه، فیل و قریش

10:50

میان برنامه

10:52

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

11:5

میان برنامه

11:7

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره قمر

11:36

میان برنامه

11:37

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره انبیاء آیات 89
اذان ظهر: 11:55

12:6

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره رحمن

12:48

میان برنامه

12:51

تلاوت آقای امین پویا

13:6

میان برنامه

13:8

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های مومنون آیات 1-14، شمس آیات 1-8، تین و علق آیات 1-8

13:37

میان برنامه

13:41

تلاوت آقای جواد پناهی

13:54

میان برنامه

14:5

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

14:10

میان برنامه

14:14

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره رعد آیات 19-31

14:33

میان برنامه

14:40

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره ابراهیم آیات 35

14:56

میان برنامه

15:0

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های حجرات آیات 13 و ق آیات 1-42

15:32

میان برنامه

15:37

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

15:51

میان برنامه

15:56

تلاوت استاد سید سعید

سوره تحریم

16:24

میان برنامه

16:36

تلاوت استاد عباس امام جمعه

16:46

میان برنامه

16:51

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره آل عمران آیات 189-195
اذان مغرب: 17:11

17:30

تلاوت استاد محمد لیثی

17:35

میان برنامه

17:40

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره بقره آیات 148-157

18:0

میان برنامه

18:5

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های قمر آیات 49، رحمن آیات 27، حاقه آیات 1-12 و نازعات آیات 26-33

18:49

میان برنامه

18:56

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

19:6

میان برنامه

19:10

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره فاطر آیات 1-12

20:7

میان برنامه

20:12

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های احزاب آیات 39-50 و نازعات آیات 27-33

20:40

میان برنامه

20:45

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره های فصلت آیات 30-35 و بلد آیات 1-18

21:5

میان برنامه

21:10

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره اسراء آیات 1-30

21:53

میان برنامه

22:3

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره انسان آیات 1-26

22:43

میان برنامه

22:45

تلاوت آقای مهدی عادلی

22:57

میان برنامه

22:59

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره آل عمران آیات 189-200

23:24

میان برنامه

23:25

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های یوسف (ع) آیات 4-21 و شمس آیات 1-5

23:57

میان برنامه