پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 7 خرداد 1401
19:18

تلاوت استاد محمود حسین منصور

سوره احزاب آیات 21-44

19:47

میان برنامه

19:49

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

19:55

میان برنامه

19:56

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های واقعه آیات 1-40 و 75-96 و حدید آیات 1-5
اذان مغرب: 20:33

20:35

میان برنامه

20:45

تلاوت استاد محمد عباسی

20:57

میان برنامه

21:3

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های بقره آیات 196-203 و آل عمران آیات 169-171

21:32

میان برنامه

21:37

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره های مائده آیات 51-56، فجر آیات 1-14 و نصر

21:54

میان برنامه

21:58

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره آل عمران آیات 133-152

22:25

میان برنامه

22:27

تلاوت استاد حسن رضائیان

22:33

میان برنامه

22:41

تلاوت آقای منصور قصری زاده

22:53

میان برنامه

22:54

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره انسان آیات 1-31

23:18

میان برنامه

23:24

تلاوت آقای هوشنگ یاری

23:35

میان برنامه

23:43

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

23:55

میان برنامه