پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 4 بهمن 1398
13:20

میان برنامه

13:24

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره یوسف (ع) آیات 1-27

13:53

میان برنامه

13:55

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم، حاقه و طارق آیات 1-4

14:57

میان برنامه

14:59

تلاوت آقای رحیم خاكی

15:9

میان برنامه

15:11

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های رعد آیات 1-10 و علق آیات 1-5

15:35

میان برنامه

15:40

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره حج آیات 23-41

16:15

میان برنامه

16:18

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های لقمان آیات 26 و سجده آیات 1-16

16:46

میان برنامه

16:53

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره انعام آیات 141-153

17:21

میان برنامه

17:26

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره های بقره آیات 124-129 و ضحی
اذان مغرب: 17:42

17:50

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

18:2

میان برنامه

18:10

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-34

18:28

میان برنامه

18:30

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره اعراف آیات 117-140

18:57

میان برنامه

19:0

تلاوت استاد محمد مشمول

19:11

میان برنامه

19:12

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره انعام آیات 151-159

19:36

میان برنامه

19:39

تلاوت استاد قاسم رضیعی

19:52

میان برنامه

19:55

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره انعام آیات 59-73

20:25

میان برنامه

20:27

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

20:40

میان برنامه

20:42

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره اسراء آیات 1-15

21:14

میان برنامه

21:17

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره ابراهیم (ع) آیات 31-41

21:41

میان برنامه

21:47

تلاوت آقای حمید هروی

21:57

میان برنامه

21:59

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره انفال آیات 20-41

22:31

میان برنامه

22:35

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره بقره آیات 60-86

23:4

میان برنامه

23:5

تلاوت استاد محمد صیفی

سوره انعام آیات 13-43

23:31

میان برنامه

23:35

تلاوت استاد عبدالحق قاضی

سوره كهف آیات 13-28

23:57

میان برنامه