پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 16 اسفند 1399
6:49

میان برنامه

6:51

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره هود (ع) آیات 41-49

7:9

میان برنامه

7:10

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره یوسف (ع) آیات 4-33

8:5

میان برنامه

8:8

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره یونس (ع) آیات 71-92

8:25

میان برنامه

8:27

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های قصص آیات 5-16 و شمس

8:51

میان برنامه

8:53

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره توبه آیات 111-119

9:16

میان برنامه

9:17

تلاوت آقای حسین فردی

سوره آل عمران آیات 65-80

9:36

میان برنامه

9:38

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره مائده آیات 67-88

10:5

میان برنامه

10:7

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره های صف آیات 1-13 و نصر

10:26

میان برنامه

10:28

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های زخرف آیه 68 و دخان آیات 1-8

11:10

میان برنامه

11:12

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره های بقره آیه 284 و آل عمران آیات 1-9

11:29

میان برنامه

11:32

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره نور آیات 35-57

11:59

میان برنامه

12:6

تلاوت آقای مسعود نیكدستی

سوره بقره آیات 255-257
اذان ظهر: 12:16

12:25

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های حجرات آیه 13 و ق آیات 1-11

12:48

میان برنامه

12:50

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره نمل آیات 59-79

13:19

میان برنامه

13:20

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های فرقان آیات 56-77، ضحی، شرح، قدر، عصر و قریش

13:56

میان برنامه

14:2

تلاوت آقای امین پویا

14:17

میان برنامه

14:23

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های بقره آیات 142-152 و ضحی

14:50

میان برنامه

14:53

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره های انبیاء آیات 101-112، تین و علق آیات 1-8

15:11

میان برنامه

15:18

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

15:21

میان برنامه

15:25

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره اسرا آیات 1-33

15:55

میان برنامه

16:2

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیه 13 و ق آیات 1-22

16:50

میان برنامه

16:52

تلاوت استاد جمعه مختار

16:58

میان برنامه

16:59

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره فاطر آیات 1-24

17:28

میان برنامه

17:32

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های انبیاء آیه 101 و علق آیات 1-8

17:55

میان برنامه

18:5

تلاوت آقای علیرضا رضایی

سوره های ابراهیم آیات 35-41 و اعلی
اذان مغرب: 18:22

18:27

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره مائده آیه 109

19:7

میان برنامه

19:11

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های حجرات آیه 13 و ق آیات 1-8

19:42

میان برنامه

19:45

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره نور آیه 53

20:10

میان برنامه

20:16

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره قصص آیه 76

20:34

میان برنامه

20:35

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره بقره آیات 255-261

21:2

میان برنامه

21:11

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های مومنون آیات 1-14، شمس آیات 1-8، تین و علق آیات 1-8

21:37

میان برنامه

21:40

تلاوت استاد محمد هلیل

سوره های احزاب آیات 56-71 و قلم آیات 1-4

21:58

میان برنامه

22:4

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های كهف آیات 30-45 و بلد آیات 1-12

22:30

میان برنامه

22:33

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره شوری آیات 1-15

23:2

میان برنامه

23:9

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های توبه آیه 122 و یونس آیات 1-10

23:36

میان برنامه

23:39

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های ق آیه 16 و ذاریات آیات 1-23

23:58

میان برنامه