پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 2 مرداد 1398
14:25

میان برنامه

14:28

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره بقره آیات 21-39

14:45

میان برنامه

14:48

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های ذاریات آیات 47-آخر، طور آیات 1-23 و كوثر

15:15

میان برنامه

15:17

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره یونس (ع) آیات 62-89

15:36

میان برنامه

15:40

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های یونس (ع) آیات 99-آخر و هود (ع) آیات 1-4

16:30

میان برنامه

16:31

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

16:45

میان برنامه

16:48

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های حجرات و حاقه آیات 1-18

17:25

میان برنامه

17:28

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های فاطر آیات 38-آخر و یس آیات 1-27

17:58

میان برنامه


18:14

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره انعام آیات 95-107

18:31

میان برنامه

18:34

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره هود (ع) آیات 36-56

19:5

میان برنامه

19:8

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره انعام آیات 151-آخر

19:26

میان برنامه

19:28

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره های ق آیات 31-آخر و قریش

19:53

میان برنامه

19:56

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره های ص آیات 49-آخر و زمر آیات 1-6

20:23

میان برنامه

20:26

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره مائده آیات 27-34
اذان مغرب: 20:36

20:46

تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف

سوره های حمد و بقره آیات 1-26

21:11

میان برنامه

21:14

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره مائده آیات 94-108

21:30

میان برنامه

21:31

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره مریم (س) آیات 1-50

22:10

میان برنامه

22:11

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره های حشر آیات 18-آخر و كوثر

22:28

میان برنامه

22:31

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های ابراهیم (ع) آیات 31-آخر و حجر آیات 1-9

23:16

میان برنامه

23:19

تلاوت آقای سید محسن خدام حسینی

23:25

میان برنامه

23:28

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره بقره آیات 272-282

23:58

میان برنامه