پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 20 آذر 1402
2:16

میان برنامه

2:18

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

2:28

میان برنامه

2:29

تلاوت استاد عزت عنانی

سوره یوسف (ع) آیات 1-24

2:55

میان برنامه

2:57

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره لقمان آیات 8-30

3:30

میان برنامه

3:31

تلاوت استاد علی محمود

سوره یوسف (ع) آیات 1-31

3:57

میان برنامه

3:58

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های قصص آیه 83 و انفطار، قریش، كوثر و كافرون

4:31

میان برنامه

4:32

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های بقره آیات 155-260، نبا و كوثر

5:1

میان برنامه

5:2

تلاوت استاد محمد سلامه

سوره های مومنون آیه 75 و نور آیات 1-3

5:30

میان برنامه

5:41

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره احزاب آیات 38-48

5:57

میان برنامه

6:8

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

سوره اسراءآیات 1-22

6:29

میان برنامه

6:32

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره بقره آیات 217-228

6:50

میان برنامه

6:53

تلاوت استاد حمدی زامل

6:58

میان برنامه

7:2

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره شعراء آیات 52-89

7:27

میان برنامه

7:32

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره یوسف آیات 69-93

7:54

میان برنامه

7:57

تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف

سوره قصص آیات 1-28

8:31

میان برنامه

8:36

تلاوت آقای حبیب صداقت

سوره های طه آیات 1-35 و ضحی

8:55

میان برنامه

8:57

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های حجر آیه 85 و نحل آیات 1-9

9:27

میان برنامه

9:35

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره های قیامه و بروج آیه 12

9:55

میان برنامه

10:7

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره حج آیات 1-32

10:47

میان برنامه

10:55

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره های نباء آیه 31، طارق، شمس، ضحی، شرح، تین، علق آیات 1-8 و قدر

11:26

میان برنامه

11:34

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های زمر آیه 61 و اخلاص

11:54

میان برنامه

12:7

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های نمل آیه 87 و انشقاق

12:30

میان برنامه

12:32

تلاوت آقای مهدی غلام نژاد

12:47

میان برنامه

12:51

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های حشر آیه 18 و طارق

13:20

میان برنامه

13:24

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های ق و غاشیه

13:59

میان برنامه

14:5

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره حج آیات 14-41

14:33

میان برنامه

14:36

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های انعام آیات 54-67 و شمس آیات 1-5

15:4

میان برنامه

15:5

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره شعرا آیات 10-51

15:31

میان برنامه

15:34

تلاوت آقای هاشم روغنی

15:43

میان برنامه

15:45

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

15:54

میان برنامه

15:57

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره آل عمران آیات 153-174

16:27

میان برنامه

16:28

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره بقره آیات 113-123

16:44

میان برنامه

16:45

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره نساء آیات 100-113

17:8

میان برنامه


اذان مغرب: 17:11

17:24

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره های واقعه آیات 75-96 و اعلی آیات 1-19

17:43

میان برنامه

17:46

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

17:54

میان برنامه

17:56

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های بقره آیات 263-281 و نازعات آیات 26-41

18:38

میان برنامه

18:39

تلاوت استاد سید سعید

سوره های مزمل، تین و علق آیات 1-8

18:55

میان برنامه

18:58

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره قصص آیات 22-28

19:19

میان برنامه

19:30

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

سوره احزاب آیات 31-50

19:56

میان برنامه

20:4

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های فتح آیه 27، قمر آیه 49 و رحمن آیات 1-13

20:31

میان برنامه

20:34

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره كهف آیات 54-88

20:54

میان برنامه

21:2

تلاوت استاد محمود منصور

سوره نور آیات 35-45

21:28

میان برنامه

21:29

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره انعام آیات 94-104

21:55

میان برنامه

22:5

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره مریم آیات 1-36

22:28

میان برنامه

22:30

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های مدثر آیه 54، قیامه و انشقاق آیات 1-9

22:56

میان برنامه

23:0

تلاوت استاد سعید مسلم

سوره ذاریات آیات 15-58

23:45

میان برنامه

23:47

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

23:55

میان برنامه