پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 6 اسفند 1399
20:44

میان برنامه

20:47

تلاوت استاد عبدالله عمران

سوره های حشر آیه 21، بینه، زلزال، عادیات، قارعه، تكاثر، عصر، همزه، فیل و قریش

21:13

میان برنامه

21:15

تلاوت استاد احمد نعینع

21:21

میان برنامه

21:23

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیه 13 و ق آیات 1-7

21:48

میان برنامه


22:6

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره آل عمران آیات 133-152

22:30

میان برنامه

22:33

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره اسرا آیات 9-15

22:50

میان برنامه

22:55

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره مریم آیات 7-36

23:29

میان برنامه

23:33

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

سوره های حشر آیه 18، قیامه آیات 1-19، نازعات آیات 26-33 و شمس آیات 1-9

23:58

میان برنامه