پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 فروردین 1402
4:0

میان برنامه

4:1

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره های تحریم آیات 1-8 و زلزال

4:31

میان برنامه

4:43

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره اسراء آیات 1-37

5:39

میان برنامه

5:40

میان برنامه

5:45

تلاوت آقای هوشنگ یاری

5:56

میان برنامه

6:6

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های مجادله آیه 13 تا آخر و حشر آیات 1-10

6:43

میان برنامه

6:47

تلاوت آقای حمیدرضا نصیری

7:0

میان برنامه

7:5

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های بروج، طارق، اعلی و غاشیه آیات 1-22

7:43

میان برنامه

7:46

تلاوت آقای سید طاها حسینی

7:58

میان برنامه

8:1

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های صف، ضحی و انشراح آیات 1-4

8:33

میان برنامه

8:37

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیه 13، ق، انشراح و اخلاص

9:24

میان برنامه

9:27

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های انسان آیات 1-22 و بینه آیه 7

9:48

میان برنامه

9:50

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

9:57

میان برنامه

10:7

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های نجم آیه 31، قمر آیات 1-15، نازعات آیه 27 و شمس آیات 1-8

10:50

میان برنامه

10:55

تلاوت آقای هادی موحد امین

11:10

میان برنامه

11:14

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره بقره آیات 272-282

11:42

میان برنامه

11:47

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره های توبه آیات 30-33، بلد آیات 1-18 و كوثر

12:8

میان برنامه

12:21

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره هود آیات 36-49

13:2

میان برنامه

13:5

تلاوت استاد سعید زناتی

13:19

میان برنامه

13:20

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

13:31

میان برنامه

13:32

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره مومنون آیات 1-37

13:59

میان برنامه

14:5

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره انعام آیات 83-94

14:23

میان برنامه

14:25

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های قصص آیه 76، غاشیه و فجر آیات 1-15

14:52

میان برنامه

14:53

تلاوت آقای جعفر فردی

15:3

میان برنامه

15:4

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های انبیاء آیه 101، شمس آیات 1-13 و علق آیات 1-8

15:31

میان برنامه

15:35

تلاوت آقای هاشم روغنی

15:45

میان برنامه

15:47

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره نمل آیات 15-44

16:31

میان برنامه

16:35

تلاوت استاد احمد عامر

سوره توبه آیات 36-47

17:0

میان برنامه

17:2

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های ذاریات آیه 31 و طور آیات 1-23

17:29

میان برنامه

17:33

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

17:47

میان برنامه

17:48

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

17:53

میان برنامه

18:7

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره های یس آیه 69، حشر آیه 18، بلد و قریش
اذان مغرب: 18:10

19:2

میان برنامه

19:7

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره مریم (س) آیات 1-40

19:36

میان برنامه

19:38

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره های نبا و نصر

20:1

میان برنامه

20:5

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره فاطر آیات 27-37

20:23

میان برنامه

20:28

تلاوت استاد عبدالناصر حرك

سوره های نحل آیه 125، اعلی، تكویر و نصر

20:46

میان برنامه

20:51

تلاوت استاد احمد سلیمان سعدانی

21:4

میان برنامه

21:6

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره نساء آیات 94-114

21:56

میان برنامه

22:1

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره بقره آیات 252-261

22:30

میان برنامه

22:34

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

22:43

میان برنامه

22:44

تلاوت استاد شعبان صیاد

22:52

میان برنامه

22:56

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره حج آیات 1-29

23:26

میان برنامه

23:30

تلاوت استاد محمد صیفی

سوره یوسف (ع) آیات 30-52

23:58

میان برنامه