پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 16 آذر 1399
1:54

میان برنامه

2:6

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

سوره حجر آیات 1-64

2:36

میان برنامه

2:39

تلاوت استاد عبدالرحمن دروی

2:53

میان برنامه

2:54

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره حدید آیات 7-21

3:21

میان برنامه

3:24

تلاوت استاد محمد عوض

سوره آل عمران آیات 1-26

3:54

میان برنامه

3:55

تلاوت استاد محمد بسیونی

4:10

میان برنامه

4:11

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره های حج آیات 60-78 و مومنون آیات 1-13

4:39

میان برنامه

4:40

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های فصلت آیات 30-47 و شمس

5:7

میان برنامه

5:10

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره نحل آیات 65-77
اذان صبح: 05:31

5:41

تلاوت آقای حسین فردی

5:45

میان برنامه

5:46

تلاوت استاد احمد رزیقی

5:57

میان برنامه

6:4

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های كهف آیات 30-45 و بلد آیات 1-12

6:30

میان برنامه

6:33

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره شوری آیات 1-15

7:2

میان برنامه

7:9

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های توبه آیه 122 و یونس آیات 1-10

7:36

میان برنامه

7:39

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های ق آیه 16 و ذاریات آیات 1-23

8:7

میان برنامه

8:8

تلاوت استاد سعید زناتی

سوره بقره آیات 254-262

8:31

میان برنامه

8:40

تلاوت استاد محمد عمران

سوره احزاب آیات 35-48

9:9

میان برنامه

9:14

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره شعراء آیات 51-89

9:54

میان برنامه

10:4

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره مائده آیه 109

10:44

میان برنامه

10:49

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های حجرات آیه 13 و ق آیات 1-8

11:20

میان برنامه

11:28

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره نور آیه 53
اذان ظهر: 11:55

12:6

تلاوت آقای علیرضا رضایی

12:19

میان برنامه

12:22

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره قصص آیه 76

12:40

میان برنامه

12:41

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره بقره آیات 255-261

13:7

میان برنامه

13:9

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های مومنون آیات 1-14، شمس آیات 1-8، تین و علق آیات 1-8

13:35

میان برنامه

13:39

تلاوت استاد محمد هلیل

سوره های احزاب آیات 56-71 و قلم آیات 1-4

13:57

میان برنامه

14:7

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره فاطر آیات 1-26

14:29

میان برنامه

14:30

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره طه آیات 1-54

14:55

میان برنامه

14:58

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره انعام آیات 12-30

15:22

میان برنامه

15:25

تلاوت استاد سعید مسلم

سوره كهف آیات 1-82

16:44

میان برنامه

16:49

تلاوت آقای حمیدرضا عباسی

سوره های احزاب آیات 38-48 و شمس آیات 1-9
اذان مغرب: 17:11

17:19

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره های زخرف آیه 67 و نصر

17:57

میان برنامه

18:8

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره حدید آیات 16-24

18:32

میان برنامه

18:34

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های بقره آیات 255-260، نباء و كوثر

19:3

میان برنامه

19:6

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

19:19

میان برنامه

19:21

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره اسراء آیات 1-30

19:50

میان برنامه

19:58

تلاوت استاد شعبان صیاد

20:8

میان برنامه

20:11

تلاوت آقای سیدجواد حسینی

سوره های هود آیات 36-49 و كوثر

20:44

میان برنامه

20:46

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره مومنون آیه 51

21:30

میان برنامه

21:35

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های اعراف آیات 180-188، شرح، تین و علق آیات 1-5

21:55

میان برنامه

22:4

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های كهف آیات 30-45 و بلد آیات 1-12

22:30

میان برنامه

22:33

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره شوری آیات 1-15

23:2

میان برنامه

23:9

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های توبه آیه 122 و یونس آیات 1-10

23:36

میان برنامه

23:39

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های ق آیه 16 و ذاریات آیات 1-23

23:59

میان برنامه