پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 26 آبان 1397
8:5

میان برنامه

8:7

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های نجم آیات 32-آخر، قمر آیات 1-12 و تین

8:31

میان برنامه

8:35

تلاوت استاد احمد عامر

سوره نحل آیات 75-96

9:1

میان برنامه

9:5

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره كهف آیات 51-81

9:31

میان برنامه

9:35

تلاوت آقای حسین رستمی

9:46

میان برنامه

9:49

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-6

10:16

میان برنامه

10:18

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های زخرف آیات 68-آخر، تین و علق آیات 1-5

10:44

میان برنامه

10:46

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

10:57

میان برنامه

11:0

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-29، واقعه آیات 1-22 و نصر

11:31

میان برنامه

11:33

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره هود (ع) آیات 69-83
اذان ظهر: 11:49

12:7

تلاوت آقای رحیم خاكی

12:21

میان برنامه

12:24

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره اسراء آیات 25-59

12:51

میان برنامه

12:55

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

13:4

میان برنامه

13:8

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره صافات آیات 22-102

13:36

میان برنامه

13:40

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره اسراء آیات 1-15

13:57

میان برنامه

14:0

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های زمر آیات 62-آخر و غافر آیات 1-3

14:26

میان برنامه

14:30

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره زخرف آیات 1-50

15:1

میان برنامه

15:5

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره انعام آیات 69-94

15:27

میان برنامه

15:31

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مریم (س) آیات 1-36، تكویر و قدر

16:20

میان برنامه

16:23

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره نمل آیات 56-81

16:51

میان برنامه

16:56

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره بقره آیات 146-160
اذان مغرب: 17:16

17:25

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره اسراء آیات 12-30

17:54

میان برنامه


18:12

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

18:20

میان برنامه

18:23

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره نساء آیات 74-84

18:48

میان برنامه

18:51

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های یس آیات 77-آخر، شمس و كوثر

19:11

میان برنامه

19:14

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره شوری آیات 1-12

19:40

میان برنامه

19:43

تلاوت آقای منصور قصری زاده

19:51

میان برنامه

19:54

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق آیات 1-42

20:26

میان برنامه

20:30

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های ق آیات 16-آخر و ذاریات آیات 1-23

20:56

میان برنامه

21:0

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره انفال آیات 1-28

21:41

میان برنامه

21:44

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های یونس (ع) آیات 3-10 و قریش

22:0

میان برنامه

22:7

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های احزاب آیات 70-آخر، سباء آیات 1-9 و علق آیات 1-5

22:31

میان برنامه

22:36

تلاوت استاد محمد مشمول

22:43

میان برنامه

22:46

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره فصلت آیات 30-47

23:20

میان برنامه

23:22

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره مریم (س) آیات 1-40

23:54

میان برنامه