پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 11 فروردین 1399
16:38

میان برنامه

16:42

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

16:55

میان برنامه

16:58

تلاوت استاد حلمی جمل

سوره نور آیات 1-28

17:26

میان برنامه

17:29

تلاوت آقای هوشنگ یاری

17:43

میان برنامه

17:45

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

17:57

میان برنامه

18:8

تلاوت استاد محمود حسین منصور

سوره انفال آیات 41-58

18:34

میان برنامه

18:37

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های زمر آیات 66-75، غافر آیات 1-3 و قدر

19:2

میان برنامه

19:4

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های احزاب آیات 21-34 و نازعات آیات 27-33

19:32

میان برنامه

19:34

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره بقره آیات 142-144
اذان مغرب: 19:43

19:55

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

20:10

میان برنامه

20:23

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره های هود آیات 108-123 و یوسف (ع) آیات 1-6

20:49

میان برنامه

20:53

تلاوت آقای حسین كرمی

21:8

میان برنامه

21:11

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های روم آیات 17-30، ضحی، شرح، حمد و بقره آیات 1-5

21:46

میان برنامه

21:47

تلاوت استاد عبدالعزیز حربی

سوره های انبیاء آیات 101-112 و بلد آیات 1-18

22:4

میان برنامه

22:7

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های یس آیات 77-83، حاقه آیات 1-24 و غاشیه آیات 8-22

22:47

میان برنامه

22:48

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

22:57

میان برنامه

22:59

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره آل عمران آیات 33-55

23:27

میان برنامه

23:29

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های لقمان آیات 8-34 و انفطار

23:58

میان برنامه