پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 4 فروردین 1398
6:58

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره یوسف (ع) آیات 1-31

7:30

میان برنامه

7:31

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های نساء آیات 69-74، حاقه آیات 1-12 و نازعات آیات 26-41

8:7

میان برنامه

8:10

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره بقره آیات 252-261

8:40

میان برنامه

8:41

تلاوت آقای محمدرضا ستوده نیا

8:50

میان برنامه

8:51

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره هود آیات 36-49

9:33

میان برنامه

9:35

تلاوت آقای امین پویا

سوره آل عمران آیات 31-41

9:55

میان برنامه

9:57

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های آل عمران آیات 169-179 و قدر

10:21

میان برنامه

10:24

تلاوت استاد محمد عكاشه

سوره حجر آیات 1-64

10:55

میان برنامه

10:57

تلاوت آقای منصور قصری زاده

11:11

میان برنامه

11:13

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره آل عمران آیات 171-189

11:40

میان برنامه

11:41

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره انعام آیات 91-105

11:57

میان برنامه

12:6

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره بقره آیات 135-146

12:26

میان برنامه

12:29

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره های فرقان آیات 58-آخر و قدر

12:55

میان برنامه

12:57

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره آل عمران آیات 141-150
اذان ظهر: 13:11

13:21

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های نساء آیات 26-35، نازعات آیات 15-آخر، حاقه و علق آیات 1-5

14:20

میان برنامه

14:21

تلاوت آقای حسین فردی

14:33

میان برنامه

14:36

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره انبیاء آیات 47-79

15:23

میان برنامه

15:36

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

15:45

میان برنامه

15:48

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره هود (ع) آیات 35-68

16:16

میان برنامه

16:18

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های قصص آیات 5-16 و شمس

16:41

میان برنامه

16:45

تلاوت آقای منصور قصری زاده

16:53

میان برنامه

16:55

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های تحریم و حاقه آیات 1-6

17:26

میان برنامه

17:30

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های اعلی، غاشیه، فجر، بلد، شمس و لیل

17:57

میان برنامه


18:16

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های شوری آیات 52-آخر، انفطار و شمس آیات 1-5

18:44

میان برنامه

18:47

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های كهف آیات 30-31 و 107-آخر و حمد

19:11

میان برنامه

19:14

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره مائده آیات 46-57
اذان مغرب: 19:37

19:45

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

19:58

میان برنامه

20:0

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره غافر آیات 41-78

20:26

میان برنامه

20:28

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره های حجرات آیات 15-آخر و ق آیات 1-40

20:55

میان برنامه

20:57

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های شوری آیات 49-آخر، ق آیات 1-11، تكویر و شمس

21:40

میان برنامه

21:42

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره هود (ع) آیات 36-49

22:21

میان برنامه

22:25

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های لقمان آیات 12-22، قارعه و اخلاص

22:44

میان برنامه

22:48

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره احزاب آیات 28-39

23:30

میان برنامه

23:31

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره اسراء آیات 1-19

23:58

میان برنامه