پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 29 شهریور 1399
12:42

تلاوت آقای هادی ایزد پناه

سوره یوسف آیات 86-103
اذان ظهر: 12:58

13:11

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های آل عمران آیه 189، حاقه آیات 1-24 و قدر

13:54

میان برنامه

14:6

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره انسان آیات 5-21

14:25

میان برنامه

14:32

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره توبه آیات 33-41

14:51

میان برنامه

14:54

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره آل عمران آیات 33-62

15:50

میان برنامه

16:0

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره مریم آیات 1-31

16:35

میان برنامه

16:37

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره جاثیه آیه 14

16:55

میان برنامه

17:1

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره ابراهیم آیات 31-48

17:33

میان برنامه

17:38

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره هود آیات 50-68

17:57

میان برنامه

18:2

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره روم آیات 17-36

18:29

میان برنامه

18:31

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره بقره آیات 253-265

18:59

میان برنامه

19:2

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره شوری آیات 20-39
اذان مغرب: 19:23

19:36

تلاوت استاد محمد حصان

سوره های نجم آیه 31 و قمر آیات 1-15

20:46

میان برنامه

20:56

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های بقره آیات 255-260، نبا و كوثر

21:25

میان برنامه

21:30

تلاوت آقای امین پویا

سوره اسراء آیات 9-22

21:54

میان برنامه

22:7

تلاوت استاد محمد لیثی

22:20

میان برنامه

22:22

تلاوت استاد عوضین مغربی

22:32

میان برنامه

22:35

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره مریم آیات 1-40

23:30

میان برنامه

23:36

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

23:50

میان برنامه

23:51

تلاوت آقای سعید پرویزی

23:58

میان برنامه