پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 1 مهر 1400
11:40

میان برنامه

11:44

تلاوت آقای حامد علیزاده

11:55

اذان

12:5

تلاوت استاد محمد هلباوی

سوره هود آیات 24-49

12:48

میان برنامه

12:51

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های قمر آیات 1-17، آیه 4، رحمن آیات 1-27، ضحی، انشراح، كافرون، اخلاص، فلق، ناس، فاتحه، بقره آیات 1-2

13:33

میان برنامه

13:35

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره های اعلی، لیل، ضحی، انشراح و تین

13:59

میان برنامه

14:6

تلاوت استاد حمید هروی

14:20

میان برنامه

14:24

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیه 13، بلد، شمس، شرح، تین و علق آیات 1-5

14:51

میان برنامه

14:55

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره های بقره آیه 284 و آل عمران آیات 1-9

15:12

میان برنامه

15:20

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های یس آیه 77، نازعات آیه 26، اخلاص و فلق

15:54

میان برنامه

16:1

تلاوت استاد هاشم هبیه

سوره مریم (س) آیات 1-53

16:28

میان برنامه

16:33

تلاوت آقای سیدجواد حسینی

سوره های حجرات آیه 13 و ق آیات 1-8

16:56

میان برنامه

16:59

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های بقره آیات 196-203 و نازعات آیه 26

17:28

میان برنامه

17:31

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره واقعه آیات 1-40

17:55

میان برنامه

17:58

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره های صف آیات 1-13 و نصر

18:17

اذان

18:29

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های نجم آیه 32، قمر آیات 1-14 و رحمن آیات 1-29

19:13

میان برنامه

19:21

تلاوت استاد محمود منصور

سوره آل عمران آیات 26-49

19:51

میان برنامه


20:7

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره مریم آیات 7-36

20:41

میان برنامه

20:45

تلاوت آقای امین پویا

سوره حج آیات 23-32

21:3

میان برنامه

21:8

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های ذاریات آیات 15-30، مطففین آیات 18-28 و انشقاق

21:40

میان برنامه

21:45

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره اسراء آیات 9-15

22:4

میان برنامه

22:8

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره نساء آیات 122-147

22:50

میان برنامه

22:52

تلاوت آقای سعید پرویزی

سوره های فصلت آیات 30-35 و اعلی آیات 1-7

23:10

میان برنامه

23:21

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره حج آیات 1-27

23:59

میان برنامه