پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 1 مهر 1397
2:0

میان برنامه

2:5

تلاوت استاد حسن رضائیان

2:20

میان برنامه

2:24

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره های ق آیات 31-آخر و حاقه آیات 1-12

2:50

میان برنامه

2:55

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

3:9

میان برنامه

3:12

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های فرقان آیات 53-76، ضحی، شرح، تین و علق آیات 1-8

4:0

میان برنامه

4:14

تلاوت آقای حسین فردی

سوره صف
اذان صبح: 04:29

4:38

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره های واقعه و علق آیات 1-5

5:2

میان برنامه

5:9

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره طه آیات 1-47

5:33

میان برنامه

5:39

تلاوت آقای مهدی عادلی

5:54

میان برنامه

6:6

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های شعرا آیات 69-90، نازعات آیات 26-46، تكفیر آیات 1-29 و انفطار آیات 1-8

7:2

میان برنامه

7:6

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های اسراء آیات 1-15 و بلد آیات 1-12

7:41

میان برنامه

7:45

تلاوت استاد كریم منصوری

7:57

میان برنامه

8:0

تلاوت استاد حسین زاوی

سوره ابراهیم (ع) آیات 28-52

8:30

میان برنامه

8:34

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره رعد آیات 1-16

8:51

میان برنامه

8:54

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

8:57

میان برنامه

8:59

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره انبیاء آیات 76-100

9:23

میان برنامه

9:27

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره های بقره آیات 274-281، حمد و بقره آیات 1-5

9:43

میان برنامه

9:48

تلاوت استاد محمد طنطاوی

9:57

میان برنامه

10:0

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره آل عمران آیات 33-56

10:37

میان برنامه

10:40

تلاوت استاد محمد عكاشه

10:54

میان برنامه

11:0

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره بقره آیات 124-131

11:33

میان برنامه

11:36

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره های كهف آیات 1-16 و كوثر
اذان ظهر: 11:57

12:7

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره نمل آیات 56-91

12:40

میان برنامه

12:47

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

13:2

میان برنامه

13:6

تلاوت استاد احمد نعینع

13:21

میان برنامه

13:24

تلاوت آقای فرج الله شاذلی

سوره سبا آیات 1-30

13:51

میان برنامه

13:55

تلاوت استاد محمد عبدالفتاح

14:5

میان برنامه

14:9

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های واقعه آیات 1-40 و 75-96 و حدید آیات 1-5

14:43

میان برنامه

14:48

تلاوت استاد محمد عباسی

15:2

میان برنامه

15:8

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره یوسف (ع) آیات 78-101

15:38

میان برنامه

15:41

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره های نور آیات 35-38 و عصر

16:0

میان برنامه

16:3

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره اسراء آیات 1-21

16:30

میان برنامه

16:32

تلاوت استاد طه الفشنی

16:41

میان برنامه

16:43

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

16:55

میان برنامه

16:57

تلاوت آقای حسین فردی

17:10

میان برنامه

17:18

تلاوت استاد عبدالوارث عبدالعزیز

سوره شعرا آیات 1-51

17:40

میان برنامه

17:42

تلاوت آقای حسین كرمی

17:50

میان برنامه

17:53

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

17:58

میان برنامه

18:4

تلاوت آقای حسین فردی

سوره مائده آیات 12-17
اذان مغرب: 18:18

18:28

تلاوت استاد محمود بجرمی

سوره فرقان آیات 53-77

18:53

میان برنامه

18:56

تلاوت استاد محمود حسین منصور

سوره احزاب آیات 18-35

19:22

میان برنامه

19:26

تلاوت استاد عبدالعزیز حربی

سوره آل عمران آیات 33-60

19:53

میان برنامه

19:56

تلاوت استاد محمد عمران

20:0

میان برنامه

20:2

تلاوت استاد محمد عبدالحلیم سلامه

سوره آل عمران آیات 15-36

20:28

میان برنامه

20:31

تلاوت استاد محمد بدر حسین

20:43

میان برنامه

20:48

تلاوت استاد عبدالحق قاضی

سوره اسراء آیات 9-14

21:6

میان برنامه

21:10

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های واقعه آیات 58-96 و حدید آیات 1-5

21:33

میان برنامه

21:37

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره كهف آیات 60-89

22:0

میان برنامه

22:5

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های قیامه و تكویر آیات 1-19

22:30

میان برنامه

22:34

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره فاطر آیات 1-30

23:0

میان برنامه

23:2

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره بقره آیات 60-77

23:29

میان برنامه

23:32

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره مائده آیات 27-47

23:56

میان برنامه