پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 24 مهر 1398
17:55

خط آزاد

ادامه خط آزاد
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

ایستگاه ورزش

ورزش- خبرهای روز ورزشی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:0

نبض

20:15

سی و دو

20:30

شمارش معكوس

سبك زندگی
تهیه كننده: مجتبی حسنی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

برگه های پنهان

قوم بنی اسرائیل و مواجه این قوم با اصل دین
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:30

میان برنامه

21:45

گردونه

22:0

موج دانش(زنده)

مشاوره كنكور و راههای موفقیت در آن
با حضور محمد لطفی(مشاور كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

دایره

طرح مسائل و مشكلات زوج های جوان
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:50

میان برنامه