پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 30 مرداد 1398
20:15

عطر گل سرخ

20:30

شمارش معكوس


تهیه كننده: مریم بابایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

كارت دعوت

برنامه محیطی- هر شب از یك بوستان تهران- رونق تولید
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:0

موج دانش

كنكور
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

ملك آباد(تكرار)

چطور از علم و دانش موجود برسیم به اقتصاد فعال و برون زا؟
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:30

نبض

23:45

گردونه