پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 فروردین 1399
12:30

میان برنامه

12:45

گردونه

13:0

سوال از شما، پاسخ از قرآن

13:5

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- اذان ظهر به افق تهران: 13:08- موذن: مرحوم حسین صبحدل
تهیه كننده: سودابه طهوری- قاسم اورنگی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

سه نوبر(زنده)

ویژه برنامه نوروز
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

نمایش


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:0

تازه شو(زنده)

ویژه برنامه شاد و مفرح با محوریت ایرانشناسی، موسیقی، ادبیات و فرهنگ عامه
تهیه كننده: عبدالرحیم- نوبخت- بابایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

17:0

حال و احوال(زنده)

ویژه برنامه به استقبال بهار
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

هیچ جا خونه ی آدم نمی شه(زنده)

با توجه به شرایط روز و اینكه قراره بیشتر وقتمان را در خانه بسر ببریم چه بازیها و سرگرمیهایی بلدیم؟
تهیه كننده: پیری- ادیبی- رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

به افق ماه

19:45

ادامه هیچ جا خونه ی آدم نمی شه(زنده)

اینروزها كه برای حفظ سلامتی باید در خانه بمانیم چطور می توانیم از اوقاتمان بهترین بهره را ببریم؟
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

قرارگاه(زنده)

بسیج سلامتی- انعكاس فعالیت قرارگاههای محله ها و شهرها
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:0

گزینه جوان(زنده)

كنكور و آموزش و آمادگی داوطلبان آزمونهای ورودی دانشگاه
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

اینجا شب نیست(زنده)

جنگ شبانه
تهیه كننده: محسن شاهمرادی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir