پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 مهر 1399
15:40

میان برنامه

15:45

جوان آپ(زنده)

16:0

رادیو همراه(زنده)

فناوریهای نوین در حوزه تلفن های همراه و گوشی های هوشمند- روز آتش نشانی و ایمنی- در فضای مجازی چه صفحه ها و كانالهایی را دنبال می كنید؟
تهیه كننده: اكرم زمانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:45

نبض

17:0

خط آزاد(زنده)

جنگ عصرگاهی
تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:5

به افق ماه

18:20

میان برنامه

18:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:55

میان برنامه

19:0

گل طلایی(زنده)

بررسی رویدادهای ورزشی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

بازی باز(زنده)

مسابقه آنلاین
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:0

ماهورا(تكرار)

ترانه های منتخب
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:30

پاراگراف(تكرار)

20:45

میان برنامه

21:0

جوان شهر

برنامه ای در حوزه اندیشه های نوین پیرامون جامعه با تضارب آرا برای رسیدن به تمدن ایرانی اسلامی
تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:45

میان برنامه

22:0

موج دانش

كنكور
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:50

گردونه

23:0

از آندلس تا تهران(تكرار)

بررسی دوره شكوفایی علم و دانش در میان دانشمندان مسلمان
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:45

میان برنامه