پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 6 اسفند 1399
21:0

پاراگراف

21:15

گردونه

21:30

ماهورا(تكرار)

گفتگوی طنز
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:55

كتابگرد

22:0

جوان شهر

بررسی اندیشه ها و نظرها پیرامون تضارب آرا
تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:45

میان برنامه

23:0

رادیوم(تكرار)

برنامه ای در حوزه علم و دانش
تهیه كننده: شایان بهلولی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:45

پخش و موسیقی