پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
18:15

پا به پای آفتاب

18:30

میان برنامه

18:40

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

ایستگاه ورزش

خبر و ورزش
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

فوق برنامه

19:45

ماه نو

ویژه برنامه افطار- توجه به فلسفه خیر و شری كه در زندگی بشر رخ می دهد- اذان مغرب به افق تهران: 20:26 موذن: استاد كریم منصوری
تهیه كننده: علیرضا محمدنیا- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:45

میان برنامه

21:0

راهداری

سفر و امنیت جاده ها
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:30

راهكار

21:45

گردونه

22:0

تلاوت قرآن كریم

قرائت یك حزب از قرآن كریم با ترجمه- آیات 10 تا 52 سوره مباركه ابراهیم
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:30

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

كیلومتر 88

23:15

نبض

23:30

مینای مهتاب

ترانه و موسیقی درخواستی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir