پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 29 آبان 1397
11:0

خبر قرآنی(زنده)

11:15

ترجمان وحی


11:35

آرام جان(زنده)


اذان ظهر: 11:50موذن: استاد امام جمعه

12:10

تلاوت- پخش

12:15

زندگی كنیم

12:20

صفحه نور

12:30

تلاوت استاد محمود خلیل الحصری

سوره اسراء آیات 1-98
نیم جزء 1 از جزء 15 قرآن كریم

13:0

تجلی وحی

13:10

آیه ها و آینه ها

13:15

سمت خدا(زنده)


14:0

خبر سراسری(زنده)

14:15

میان برنامه

14:20

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

14:35

میان برنامه

14:40

شرح ناب

14:55

میان برنامه

15:0

تلاوت- پخش

15:5

صفحه نور- روخوانی

15:15

تلاوت- پخش


16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

قرآن كتاب زندگی(زنده)


17:0

اذان


اذان مغرب: 17:14 موذن: استاد سعیدیان

17:35

صفحه نور- تجوید

17:45

در مكتب وحی- آیت الله شجاعی


18:15

تلاوت استاد محمد طنطاوی

18:30

ساعت قرآن

18:45

تلاوت استاد اسماعیل طنطاوی

19:0

فهم زبان قرآن


19:30

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره حدید آیات 1-25

20:0

آموزش وقف و ابتدا


20:30

حرف تا عمل

20:35

یك آیه یك قصه

20:45

تلاوت آقای عباس هاشمی

21:0

تلاوت ترتیل سوره ملك

21:10

پای رحل استاد


22:0

تلاوت استاد پرهیزكار

22:11

سروش هدایت


22:45

حفظ نور

22:55

میان برنامه

23:5

تلاوت استاد سعید محمد نور

سوره مریم آیات 1-67 و 93-95

23:30

دعای توسل


23:55

میان برنامه