پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 31 شهریور 1398
4:50

تلاوت ترتیل استاد محمد صدیق منشاوی

5:5

صفحه نور- ترجمه

5:15

تلاوت استاد محمود شحات انور

سوره های تحریم، شمس و كوثر

6:0

بسته بامدادی

6:15

نسیم رحمت


6:35

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

6:45

تسنیم(زنده)

برنامه صبحگاهی رادیو قرآن

8:0

خبر سراسری(زنده)

8:15

میان برنامه

8:20

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های جمعه آیات 9-آخر، حاقه آیات 1-34، حمد و بقره آیات 1-5

8:55

میان برنامه

9:0

قرآن و زندگی(زنده)


9:45

تلاوت آقای محمدجواد حسینی

9:55

میان برنامه

10:5

تلاوت جمع خوانی

10:10

میان برنامه

10:15

درسنامه‌ی حفظ

10:25

میان برنامه

10:30

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حاقه آیات 1-24 و رحمن آیات 1-11

10:50

تفسیر نور

10:55

میان برنامه

11:0

خبر قرآنی(زنده)

11:15

ترجمان وحی


11:35

حقوق شهروندی

11:40

آرام جان(زنده)


اذان ظهر به افق تهران: 11:57

12:20

تلاوت ترتیل آقای احمد دباغ

12:35

ذكر اول


13:0

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره صافات آیات 75-132

13:30

میان برنامه

13:40

تلاوت استاد حسین كرمی

13:50

آیه ها و آینه ها

13:55

میان برنامه

14:0

خبر سراسری(زنده)


14:20

میان برنامه

14:35

حكایت همچنان باقیست


15:0

تفسیر مطهر


15:25

میان برنامه

15:35

صفحه نور- روخوانی

15:45

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

15:55

میان برنامه

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

والعصر(زنده)


17:0

تلاوت آقای جعفر فردی

17:15

فهم زبان قرآن


17:40

میان برنامه

17:45

حریم ایمان

18:0

اذان


اذان مغرب: 18:20

18:35

تلاوت ترتیل استاد احمد نعینع

18:50

صفحه نور- تجوید

19:0

محله تلاوت(زنده)


19:50

تلاوت آقای مهدی عبرتی

19:55

یك آیه یك قصه

20:5

تجوید تحقیقی


20:35

میان برنامه

20:40

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره توبه آیات 111-123

21:0

كارگاه ترجمه


21:30

تلاوت استاد سعید مسلم

21:45

میان برنامه

21:55

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

22:0

سروش هدایت


22:30

زیارت جامعه كبیره


23:0

نغمه های آسمانی(زنده)


23:55

میان برنامه