پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 مهر 1399
15:25

خبر 114 ثانیه

15:30

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره زمر آیات 62-آخر

15:50

نمایش

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

میان برنامه

16:20

والعصر(زنده)


17:0

قله های تلاوت

17:10

حكایت جاودانگی


17:35

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

17:45

صفحه نور- تجوید

17:55

اذان مغرب به افق تهران


اذان مغرب به افق تهران: 18:10 موذن: استاد محمدزاده

18:30

تلاوت ترتیل استاد شعبان صیاد

18:45

فهم زبان قرآن

19:0

محله تلاوت(زنده)


19:50

یك آیه یك قصه

20:0

تلاوت- پخش

20:5

تلاوت من(زنده)


21:0

میان برنامه

21:5

جدال احسن


21:35

تلاوت- پخش


21:55

نمایش

22:0

سروش هدایت


22:25

تلاوت استاد عبدالناصر حرك

22:40

مناجات حضرت امیر(ع)


23:0

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره حشر

23:55

دعای ختم قرآن