پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 27 فروردین 1400
21:55

نمایش

22:0

كیمیای وصال


22:25

دعای افتتاح


22:50

میان برنامه

22:55

بهره ای از كلام بزرگان

23:0

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره قصص آیات 1-28

23:50

سی جرعه از نور