پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 فروردین 1399
12:30

تهران میدان شهداء

بزرگداشت مقام شهدا و خانواده هایشان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

13:0

اذانگاهی

اذان ظهر به افق تهران: 13:08
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

13:25

شهر آماده

13:30

روستاگرد

معرفی روستاهای اطراف تهران، روستاهایی كه قابلیت رشد، توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در كار تولیدی دارد، معرفی خواهند شد
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:0

بهار دلنشین

ترانه های بهاری و نوروزی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:50

شهر آماده

14:55

میان برنامه

15:0

نمایش

نمایش نوروز با فیروز
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

15:20

مرواریدهای خاكی

15:30

اینجا پایتخت نیست

مستند مردم شناسی در سفر به استان های سراسر كشور
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

15:55

میان برنامه

16:0

زنگ تفریح(تكرار)

مسابقه و رقابت دانش آموزی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:0

میان برنامه

17:5

ترانك

توأم با موسیقی، ترانه و گفتار‌های كوتاه است، حرف‌هایی كه گاه به زبان طنز و شوخی بیان می‌شود و گاه توأم با جملات الهام بخش و امید بخش.
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:30

پارك شهر(زنده)

اذان مغرب به افق تهران: 19:44، ویژه عید نوروز، اطلاع رسانی وقایع روز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی در گفتگو با مسئولین عالی رتبه لشكری و كشوری
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:50

شهر آماده

20:55

میان برنامه

21:0

تهران من(تكرار)

ویژه روز طبیعت
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:30

نمایش(تكرار)

نمایش نوروز با فیروز
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:50

میان برنامه

23:0

شب های قرنطینه(زنده)

ویژه برنامه گروه تفریحات و سرگرمی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+