پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 فروردین 1399
12:0

آقا باش خانم باش

میزان شناخت همسران از یكدیگر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:30

راپورتچی

12:45

شكوه بندگی

اذان ظهر: 13:08
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:30

زیر گذر طنز

13:45

بومرنگ

14:0

مثل خند

14:15

مسابقه بی سابقه

14:30

روزهای بیاد ماندنی

روزهای بیاد ماندنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:0

عید صبا

ویژه برنامه نوروز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

نقل و نقلستان

گفت و گو با طنزپردازان كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:30

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:0

سمسارستان

19:15

در حوالی خورشید

اذان مغرب: 19:44
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

راز صبا

20:15

جدی نگیرید، جدی بگیرید

20:30

قصه های صبا

20:45

مشااره

مسابقه شعر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:15

سینما صبا

21:30

میان برنامه

21:40

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:0

شاعرانه با بهار


پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:45

مثل خند

23:0

بومرنگ

23:15

آپاراتچی

23:30

زیر گذر طنز

23:45

دور دنیا در 15 دقیقه