پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 1 خرداد 1398
11:30

راپورتچی

11:45

دست چین

12:0

سه نما

نمایش های طنز در حوزه اخلاق و موضوعات اجتماعی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

12:20

میزگرد

12:30

بومرنگ

12:45

شكوه بندگی

اذان ظهر: 13:01
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

13:20

لبخند خوبان

13:30

خط خاطره

گزیده ای از برنامه های طنز رادیویی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

14:0

یادم تو را فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

14:20

جدی نگیرید، جدی بگیرید

14:30

همپای صبا(زنده)

مسابقه پیامكی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

15:15

آپاراتچی

15:30

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:0

نقل نقلستان

گفت و گو با طنز پردازان كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:30

عصررمضان

موضوعات اخلاقی و اجتماعی در قالب طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

19:0

مسابقه بی سابقه

19:15

سمسارستان

19:30

مثل خند

19:45

زیر گذر طنز

20:0

نمایش

20:15

در حوالی عشق

اذان مغرب: 20:28
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:0

زنگ صبا

21:15

طنز و منز

21:30

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

21:50

میان برنامه

22:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

23:0

دو در بیست

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

23:30

صباگو

مسابقه گویندگی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+