پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 30 دی 1397
6:0

سرآغاز

6:10

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

6:30

با ستاره ها

زندگینامه شهید جواد افراسیابی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

6:50

بوستان حكمت

7:0

لحظه های همراهی

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

8:0

صباهنگ

پخش ترانه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

9:0

گفتگوی تنهایی

گفتگو با امیر جعفری(بازیگر)
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

9:30

همسفر

9:45

گلستان حكمت

9:55

میان برنامه

10:0

دو در بیست

مسابقه ای با دو شركت كننده در بیست دقیقه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

10:30

صبامك

خواندن پیامك های مخاطبان و پاسخ منظوم به آنها
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

11:0

ملازمان حرم

زندگینامه شهید مدافع امین كریمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

11:30

باغی در صدا

11:40

میان برنامه

11:45

یاد خوبان

11:55

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

اذان ظهر: 12:15- موذن: رحیم موذن زاده اردبیلی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

12:25

با ستاره ها

زندگینامه شهید رضا میركمالی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

12:45

مشاعره

مسابقه شعرخوانی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

13:30

زندگی به وقت صبا

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

14:30

همپای صبا(زنده)

مسابقه اطلاعات عمومی، هوش و طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

15:15

كوچه باغ صبا

15:30

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:0

همسفر

17:15

در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 17:38- موذن: مرحوم محمد غفاری
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

18:0

صبامك

خواندن پیامك مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

18:30

دو نیم صبا

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

19:30

لحظه های همراهی

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

20:30

مشاعره

مسابقه شعرخوانی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:15

میان برنامه

21:20

باغی در صدا

21:30

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایتهای شیرین فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:50

بوستان حكمت

22:0

رله شبكه فرهنگ