پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 6 بهمن 1398
11:55

شكوه بندگی

اذان ظهر: 12:17
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:30

مشاعره

مسابقه شعر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:15

لحظه های همراهی


پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

14:15

بوستان حكمت

14:30

همپای صبا

مسابقه پیامكی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

سینما صبا

15:45

یك داستان

16:0

زندگی به وقت صبا


17:0

قول و غزل

17:15

در حوالی خورشید

اذان مغرب: 17:44
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:0

همسفر

18:15

كوچه باغ صبا

18:30

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

نمایش كتمان


پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

20:30

دو نیم صبا


پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

21:30

میان برنامه

21:40

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:0

زندگی به وقت صبا


پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

23:0

لحظه های همراهی


پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055