پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 30 دی 1397
6:7

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره آل عمران آیات 189-195

6:25

میان برنامه

6:27

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های اسراء آیات 101-111 و علق آیات 1-5

7:0

میان برنامه

7:1

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره انعام آیات 95-122

7:32

میان برنامه

7:34

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره آل عمران آیات 189-194

7:52

میان برنامه

7:55

تلاوت آقای فرج الله شاذلی

سوره زمر آیات 1-28

8:31

میان برنامه

8:35

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره لقمان آیات 20-34

8:55

میان برنامه

8:58

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره قصص آیات 5-16

9:25

میان برنامه

9:27

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره نباء آیات 1-40

9:44

میان برنامه

9:46

تلاوت استاد سید سعید

9:55

میان برنامه

9:58

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های كهف آیات 13-31، طارق آیات 1-17 و انشراح

10:33

میان برنامه

10:36

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره رعد آیات 35-43

11:0

میان برنامه

11:2

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره احزاب آیات 21-27

11:29

میان برنامه

11:31

تلاوت استاد محمد عطیه حسب

سوره ص آیات 21-51

11:55

میان برنامه

12:2

تلاوت آقای رضا محمدپور

سوره های حشر آیات 18-آخر و توحید
اذان ظهر: 12:15

12:29

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های رحمن و واقعه آیات 1-24

12:57

میان برنامه

12:59

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های عبس آیات 24-42 و بلد و كوثر

13:20

میان برنامه

13:23

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

13:33

میان برنامه

13:35

تلاوت استاد عبدالوارث عبدالعزیز

سوره بقره آیات 44-66

14:0

میان برنامه

14:6

تلاوت استاد سید سعید

14:15

میان برنامه

14:19

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های فرقان آیات 56-77، نازعات آیات 26-33 و مطففین آیات 22-28

14:42

میان برنامه

14:45

تلاوت استاد محمد عباسی

15:0

میان برنامه

15:3

تلاوت استاد علی سلیم

15:10

میان برنامه

15:11

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های ق آیات 31-45 و نازعات آیات 27-46، طارق آیات 1-17 و بلد آیات 1-18

15:55

میان برنامه

15:57

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

16:7

میان برنامه

16:9

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره مریم آیات 1-36

16:40

میان برنامه

16:42

تلاوت استاد علی حجاج سویسی

16:47

میان برنامه

16:49

تلاوت استاد عبدالعزیز حربی

سوره مریم (س) آیات 1-36

17:17

میان برنامه

17:20

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های ق آیات 31-35، شمس آیات 1-10 و كوثر
اذان مغرب: 17:38

17:45

تلاوت آقای محمدرضا ستوده نیا

17:50

میان برنامه

17:54

تلاوت استاد احمد سلیمان سعدانی

17:59

میان برنامه

18:8

تلاوت استاد عوضین مغربی

سوره طه آیات 17-47

18:30

میان برنامه

18:31

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های حشر آیات 18-آخر و طارق

19:2

میان برنامه

19:4

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره های مزمل، قیامه و نازعات آیات 27-33

19:30

میان برنامه

19:33

تلاوت آقای فرج الله شاذلی

سوره های احزاب آیات 38-48 و شرح

19:54

میان برنامه

19:56

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره لقمان آیات 26-34

20:12

میان برنامه

20:15

تلاوت آقای محمدفرید سندیونی

20:30

میان برنامه

20:31

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های انسان آیات 1-26 و قدر

20:55

میان برنامه

20:59

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره نحل آیات 51-81

21:50

میان برنامه

21:52

تلاوت آقای مرتضی رهنما

22:0

میان برنامه

22:1

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های قلم آیات 49-52، حاقه آیات 1-52 و معارج آیات 1-18

22:25

میان برنامه

22:28

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره یونس (ع) آیات 26-56

22:56

میان برنامه

22:58

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های ابراهیم آیات 23-52 و قدر آیات 1-5

23:33

میان برنامه

23:35

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره بقره آیات 30-46

23:55

میان برنامه