پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 مهر 1399
14:52

میان برنامه

14:53

تلاوت آقای جعفر فردی

15:3

میان برنامه

15:4

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های انبیاء آیه 101، شمس آیات 1-13 و علق آیات 1-8

15:31

میان برنامه

15:35

تلاوت استاد هاشم روغنی

15:45

میان برنامه

15:47

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره نمل آیات 15-44

16:31

میان برنامه

16:35

تلاوت استاد احمد عامر

سوره توبه آیات 36-47

17:0

میان برنامه

17:2

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های ذاریات آیه 31 و طور آیات 1-23

17:29

میان برنامه

17:33

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

17:45

میان برنامه

17:48

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

17:51

میان برنامه

17:53

تلاوت آقای حبیب صداقت

سوره های ق آیه 31 و بلد آیات 1-18
اذان مغرب: 18:10

18:26

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های حجر آیه 85 و نحل آیات 1-9

18:55

میان برنامه

18:57

تلاوت آقای مرتضی رهنما

19:5

میان برنامه

19:9

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

19:19

میان برنامه

19:22

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیه 13، ق آیات 1-15، حاقه آیات 1-24، نازعات آیات 26-33، حمد، بقره آیات 1-5 و بقره آیه 285

20:33

میان برنامه

20:35

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره فصلت آیات 30-47

21:15

میان برنامه

21:18

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های نجم آیه 32، قمر آیات 1-14 و رحمن آیات 1-29

21:57

میان برنامه

22:6

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های مجادله آیه 13 و حشر آیات 1-10

22:43

میان برنامه

22:47

تلاوت آقای حمیدرضا نصیری

23:0

میان برنامه

23:5

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های بروج، طارق، اعلی و غاشیه آیات 1-22

23:43

میان برنامه

23:46

تلاوت آقای سید طاها حسینی

23:58

میان برنامه