پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 29 آبان 1397
11:1

میان برنامه

11:5

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره قارعه

11:31

میان برنامه

11:34

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره سباء آیات 1-14
اذان ظهر: 11:50

12:7

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

سوره حدید آیات 18-آخر

12:23

میان برنامه

12:26

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های اسراء آیات 77-87 و قدر

12:52

میان برنامه

12:55

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره اسراء آیات 1-15

13:11

میان برنامه

13:13

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های فجر آیات 27-آخر، بلد، شمس، لیل، ضحی، شرح، تین و علق

13:55

میان برنامه

13:57

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره رحمن آیات 46-آخر

14:16

میان برنامه

14:18

تلاوت آقای سیدجواد حسینی

14:33

میان برنامه

14:36

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های مائده آیات 77-85 و شمس

14:57

میان برنامه

15:0

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره یوسف (ع) آیات 1-29

15:52

میان برنامه

15:54

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره یوسف (ع) آیات 1-24

16:42

میان برنامه

16:44

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره نساء آیات 22-43
اذان مغرب: 17:14

17:22

تلاوت آقای جواد پناهی

17:30

میان برنامه

17:32

تلاوت استاد هاشم هبیه

سوره های غاشیه آیات 8-آخر، فجر و بلد آیات 1-18

17:59

میان برنامه

18:10

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره های انبیاء آیات 101-آخر و نصر

18:26

میان برنامه

18:28

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره حج آیات 23-39

18:57

میان برنامه

19:0

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

19:15

میان برنامه

19:17

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های نباء آیات 31-آخر، بلد، شمس، كوثر، حمد و بقره آیات 1-2

20:7

میان برنامه

20:10

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های نجم آیات 31-آخر و قمر آیات 1-15

20:38

میان برنامه

20:41

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های مریم (س) آیات 16-26 و كوثر

21:3

میان برنامه

21:6

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های نمل آیات 87-آخر و انشقاق

21:30

میان برنامه

21:31

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های بلد، شمس، ضحی، شرح، تین، علق و قدر

22:9

میان برنامه

22:11

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره های اعلی، لیل، ضحی، شرح و تین

22:40

میان برنامه

22:41

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های فتح آیات 27-آخر، قمر آیات 49-آخر و رحمن آیات 1-13

23:7

میان برنامه

23:10

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های هود (ع) آیات 120-آخر و یوسف (ع) آیات 1-24

23:55

میان برنامه