پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 فروردین 1399
11:53

میان برنامه

12:5

تلاوت استاد محمود حسین منصور

سوره بقره آیات 252-263

12:30

میان برنامه

12:32

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های احقاف آیات 35، محمد (ص) آیات 1-8 و انشقاق آیات 1-6

12:48

میان برنامه

12:49

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره قصص آیات 12-28
اذان ظهر: 13:08

13:18

تلاوت استاد محمد ابوشوشه

سوره های طه آیات 1-35 و شمس آیات 1-10

13:42

میان برنامه

13:46

تلاوت استاد كریم منصوری

13:53

میان برنامه

14:3

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره یوسف آیات 53-76

14:30

میان برنامه

14:33

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره بقره آیات 203-220

14:53

میان برنامه

14:56

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های رعد آیات 19-30، ضحی و شرح

15:27

میان برنامه

15:30

تلاوت استاد صلاح شمس الدین

سوره نساء آیات 64-88

15:59

میان برنامه

16:2

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره مریم (س) آیات 1-36

16:33

میان برنامه

16:41

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

16:54

میان برنامه

16:59

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره نور آیات 34-42

17:20

میان برنامه

17:25

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

17:37

میان برنامه

17:41

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

17:55

میان برنامه

18:7

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره فاطر آیات 1-31

18:36

میان برنامه

18:40

تلاوت استاد محمود رمضان

18:54

میان برنامه

18:56

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره یوسف (ع) آیات 1-22

19:29

میان برنامه

19:32

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره انفطار
اذان مغرب: 19:44

19:56

تلاوت استاد شكری برعی

سوره های جمعه، انشقاق، فجر، بلد، علق آیات 1-4، حمد و بقره آیات 1-2

20:44

میان برنامه

20:49

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره حج آیات 23-39

21:13

میان برنامه

21:18

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

21:33

میان برنامه

21:43

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره ابراهیم (ع) آیات 31-41

22:10

میان برنامه

22:13

تلاوت استاد محمود خلیل الحصری

سوره احزاب آیات 21-46

22:38

میان برنامه

22:42

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره نساء آیات 122-137

23:12

میان برنامه

23:16

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره بقره آیات 47-59

23:34

میان برنامه

23:36

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره قصص آیات 20-28

23:54

میان برنامه