پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 1 خرداد 1398
11:33

میان برنامه

11:36

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

11:48

میان برنامه


12:7

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره نمل آیات 56-91

12:36

میان برنامه

12:39

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره های نور آیات 35-38 و عصر
اذان ظهر: 13:01

13:11

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

13:26

میان برنامه

13:30

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های اعلی، ضحی، شرح و عادیات

13:46

میان برنامه

13:48

تلاوت آقای فرج الله شاذلی

سوره سبا آیات 1-30

14:16

میان برنامه

14:19

تلاوت استاد محمد عبدالفتاح

14:31

میان برنامه

14:33

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های واقعه آیات 1-40 و 75-96 و حدید آیات 1-5

15:10

میان برنامه

15:12

تلاوت استاد محمد عباسی

15:26

میان برنامه

15:28

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره یوسف (ع) آیات 78-101

16:22

میان برنامه

16:25

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

16:33

میان برنامه

16:35

تلاوت استاد طه الفشنی

16:40

میان برنامه

16:42

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

16:53

میان برنامه

16:56

تلاوت آقای حسین فردی

سوره آل عمران آیات 65-80

17:15

میان برنامه

17:17

تلاوت استاد عبدالوارث عبدالعزیز

سوره شعرا آیات 1-51

17:40

میان برنامه

17:41

تلاوت آقای حسین كرمی

17:50

میان برنامه

17:53

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

17:58

میان برنامه

18:7

تلاوت استاد محمود بجرمی

سوره فرقان آیات 53-77

18:33

میان برنامه

18:35

تلاوت استاد محمود حسین منصور

سوره احزاب آیات 18-35

19:3

میان برنامه

19:5

تلاوت استاد عبدالعزیز حربی

سوره آل عمران آیات 33-60

19:33

میان برنامه

19:35

تلاوت استاد محمد عمران

19:40

میان برنامه

19:41

تلاوت استاد محمد عبدالحلیم سلامه

سوره آل عمران آیات 15-36

20:12

میان برنامه

20:15

تلاوت آقای حسین فردی

سوره مائده آیات 12-17
اذان مغرب: 20:28

20:37

تلاوت استاد محمد بدر حسین

20:51

میان برنامه

20:54

تلاوت استاد عبدالحق قاضی

سوره اسراء آیات 9-14

21:10

میان برنامه

21:13

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های واقعه آیات 58-96 و حدید آیات 1-5

21:36

میان برنامه

21:40

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره كهف آیات 60-89

22:5

میان برنامه

22:8

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های قیامه و تكویر آیات 1-19

22:33

میان برنامه

22:36

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره فاطر آیات 1-30

23:1

میان برنامه

23:4

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره بقره آیات 60-77

23:31

میان برنامه

23:34

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره مائده آیات 27-47

23:58

میان برنامه