پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 31 تیر 1398
16:10

تلاوت آقای مسعود نیكدستی

16:20

میان برنامه

16:21

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره فصلت آیات 30-49

16:50

میان برنامه

16:52

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره آل عمران آیات 52-64

17:13

میان برنامه

17:15

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های فرقان آیات 56-آخر و شعرا آیات 1-21

17:59

میان برنامه

18:12

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره های بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-9

18:35

میان برنامه

18:37

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های حشر آیات 18-آخر، فجر و علق آیات 1-8

19:10

میان برنامه

19:12

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

19:25

میان برنامه

19:27

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره اسراء آیات 70-92

19:55

میان برنامه

19:57

تلاوت آقای منصور قصری زاده

20:6

میان برنامه

20:9

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های انبیاء آیات 83-94 و كوثر
اذان مغرب: 20:37

20:46

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره فاطر آیات 1-23

21:13

میان برنامه

21:16

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های آل عمران آیات 133-139 و بقره آیات 1-5

21:40

میان برنامه

21:42

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-30، بلد و قدر

22:10

میان برنامه

22:13

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره یوسف (ع) آیات 1-29

23:0

میان برنامه

23:1

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره فتح آیات 1-14

23:20

میان برنامه

23:21

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های واقعه آیات 1-40 و 75-آخر و حدید آیات 1-5

23:58

میان برنامه