پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 11 تیر 1401
16:59

میان برنامه

17:2

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره انبیاء آیه 101

17:22

میان برنامه

17:27

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره انعام آیات 48-59

17:57

میان برنامه

18:9

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

18:21

میان برنامه

18:24

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره مائده آیات 41-54

18:52

میان برنامه

18:54

تلاوت آقای جواد پناهی

19:6

میان برنامه

19:9

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های حشر آیه 18، علق، حمد و بقره آیات 1-5 و 285

19:39

میان برنامه

19:46

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره نساء آیات 76-81

20:10

میان برنامه

20:12

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

20:27

میان برنامه

20:29

تلاوت استاد عزت عنانی

20:42

میان برنامه

20:54

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-36

21:13

میان برنامه

21:15

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره نحل آیات 65-77

21:35

میان برنامه

21:36

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره اسراء آیات 9-24

22:8

میان برنامه

22:9

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های صف آیات 1-9، نصر، فلق و ناس

22:33

میان برنامه

22:41

تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف

سوره یوسف (ع) آیات 76-104

23:13

میان برنامه

23:15

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره های رحمن و واقعه آیات 1-38

23:55

میان برنامه