پخش زنده و آرشیو رادیو

پی نوشت(زنده)

دوشنبه 28 خرداد 1397 ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

پی نوشت(زنده)

برنامه طنز با موضوع بیراهه نوردی یا رانندگی صحرایی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

زیرساخت برنامه بر مبنای اقتصاد مقاومتی و سبك زندگی است

عوامل برنامه