پخش زنده و آرشیو رادیو

مخاطب خاص

پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 02:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

مخاطب خاص

دغدغه های اجتماعی روز

تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

ترویج و اصلاح فرهنگ در جامعه

عوامل برنامه