پخش زنده و آرشیو رادیو

مخاطب خاص

جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 02:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

مخاطب خاص

توجه به دغدغه های روز

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

ترویج و اصلاح فرهنگ در جامعه

عوامل برنامه