پخش زنده و آرشیو رادیو

مخاطب خاص

دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 02:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

مخاطب خاص

نگاهی به معضلات اجتماعی روز- واقعیت های امروز زندگی

تهیه كننده: زهره عبدالرحیم، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

ترویج و اصلاح فرهنگ در جامعه

عوامل برنامه