پخش زنده و آرشیو رادیو

چشام بازه

چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 06:10 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشام بازه

برنامه طنز صبحگاهی- موضوع امروز: پارك دوبل

تهیه كننده: حامد مرادیان، گوینده: اشكان صادقی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

ما اما همچون فرزندان خلفِ گوش به فرمان، در گرگ و میش صبح خروس خوان، چشم بازكردندی و به احدی مجال ندادندی كه چشم بر هم گذاردندی تا همه در این كامروایی فیض بردندی. و این گونه چشمان همه باز ماندندی. عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد: تهیه كننده: حامد مرادیان نویسندگان و صداپیشگان: حامد مرادیان – امیر عضد – حمید پارسا گوینده: اشكان صادقی

عوامل برنامه