پخش زنده و آرشیو رادیو

ملك آباد

چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ملك آباد

در روند تولید علم و تجاری سازی، امكانات و تجهیزات دانشگاهی چه تاثیری دارند؟

گفتگو با دكتر بختیاری(مدیر خدمات پشتیبانی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

طرح مسائل ومشكلات جوانان در جامعه و كمك به روشن شدن فضای فكری و اجرای طرح ها

عوامل برنامه