پخش زنده و آرشیو رادیو

ملك آباد

سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ملك آباد

چرا استعدادیابی باید در سنین كودكی انجام شود؟

با حضور دكتر نستوه، معاون آموزش و پرورش مركز ملی پرورش استعداد های درخشان، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

طرح مسائل ومشكلات جوانان در جامعه و كمك به روشن شدن فضای فكری و اجرای طرح ها

عوامل برنامه