پخش زنده و آرشیو رادیو

برگه های پنهان

دوشنبه 6 آبان 1398 ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

برگه های پنهان

مواجهه یهود با دین اسلام بر مبنی آیات و روایات- تمركز بر تاثیر پذیری فرهنگی جامعه صدر اسلام از فاسقان یهود

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

سپس با استفاده از آیات و روایات قرآنی قوم یهود مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد و سرنوشت این قوم و نقش آنها در تاریخ اسلام به ویژه در مقطع صدر اسلام واكاوی می‌شود.