پخش زنده و آرشیو رادیو

كیلومتر 88

دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 19:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیلومتر 88

اجتماعی- غر زدن و حركت نكردن

تهیه كننده: مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده : مجتبی حسنی نویسنده : مهدی رسولی گوینده : سمانه مبلغ حسینی گزارشگر : فریبا آئینی