پخش زنده و آرشیو رادیو

آتش پنهان

سه شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

آتش پنهان

اعتیاد و تبعات آن در جامعه و خانواده

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده : فاطمه شهبندی نویسنده : احسان حجتی گوینده : فاطمه فراهانی

عوامل برنامه