پخش زنده و آرشیو رادیو

قبول حق(زنده)

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 ساعت 19:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

قبول حق(زنده)

ویژه برنامه افطار- اذان مغرب به افق تهران: 20:01- موذن: استاد سید متولی عبدالعال

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات