پخش زنده و آرشیو رادیو

جام جوانی(زنده)

جمعه 18 آذر 1401 ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

جام جوانی(زنده)

ویژه برنامه جام جهانی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات