پخش زنده و آرشیو رادیو

یكی مثل ماه

چهارشنبه 30 فروردین 1402 ساعت 18:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

یكی مثل ماه

ویژه برنامه افطار- اذان مغرب به افق تهران: 18:59- موذن: استاد محمدحسین سبزعلی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات