پخش زنده و آرشیو رادیو

منظریه

یکشنبه 28 خرداد 1402 ساعت 22:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

منظریه

علوم انسانی

تهیه كننده:راضیه جعفری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات