پخش زنده و آرشیو رادیو

آنسوی مه(زنده)

پنجشنبه 23 شهریور 1402 ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

آنسوی مه(زنده)

تبیین مسائل مهم سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان

تهیه كننده: مجتبی امیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات