پخش زنده و آرشیو رادیو

موكب

دوشنبه 18 دی 1402 ساعت 22:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

موكب

موكب- سند تحول بنیادین و به كارگیری معلمان كیفیت آموزش و اهمیت پرورش- دكتر رضا گلشن مهرجردی مدیر كل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان بنیاد ملی نخبگان

تهیه كننده: اكرم زمانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات