پخش زنده و آرشیو رادیو

امروز و فردا

پنجشنبه 28 دی 1402 ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

امروز و فردا

جنگ عصرگاهی پنجشنبه ها- تولد

تهیه كننده: فریبرز گلبن- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات