پخش زنده و آرشیو رادیو

شیفت خلوت

جمعه 17 فروردین 1403 ساعت 21:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

شیفت خلوت

برنامه ای در حوزه سلامت

تهیه كننده: نیره مرادحاصلی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات