پخش زنده و آرشیو رادیو

پرچمدار

سه شنبه 28 فروردین 1403 ساعت 16:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

پرچمدار

معرفی جوانان نخبه و متخصص

تهیه كننده: اكرم زمانی -سولماز ادیبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات